• Thứ Năm, 24/04/2008 11:22 (GMT+7)

  Cách ngắt dòng khi nhập liệu trong bản SQL Server 2005

  Câu hỏi :

  Khi nhập dữ liệu trực tiếp trong cell (của Table) của SQL Server 2005, có cách nào để ngắt dòng (ví dụ như trong Excel nhấn Alt + Enter; trong Access nhấn Ctrl + Enter)?


     Trả lời :

   Bạn nên phân biệt giữa SQL Server và tiện ích cụ thể giúp bạn xem/hiệu chỉnh nội dung trong các bảng của database do SQL Server quản lý:

   - SQL Server cho phép bạn quản lý các database thông qua lập trình, thường là dùng ngôn ngữ truy vấn SQL để giao tiếp với SQL Server.

   - Tiện ích giúp người dùng cuối xem/hiệu chỉnh nội dung các bảng database một cách trực quan sẽ tương tác trực quan với người dùng, nhận yêu cầu của người dùng rồi chuyển thành các lệnh truy vấn SQL và gửi đến SQL Server nhờ thực hiện.

   Có thể bạn đang dùng tiện ích đi kèm theo CD cài đặt SQL Server 2005 có tên là "Microsoft SQL Server Management Studio". Đúng là tiện ích này không cho phép bạn nhập nội dung chuỗi văn bản gồm nhiều hàng vào 1 field chuỗi của table do SQL Server quản lý. Tuy nhiên yếu điểm này là của tiện ích "Microsoft SQL Server Management Studio" chứ không phải là khả năng của SQL Server. Thật vậy, field kiểu chuỗi (text, ntext, char, varchar...) trong table của SQL Server có thể chứa chuỗi các ký tự bất kỳ, trong đó có ký hiệu xuống hàng (tương ứng với mã 2 ký tự 13 và 10). Sau đây là đoạn code VB .Net thêm 1 record mới vào bảng "testdb", record mới gồm 3 field văn bản, trong đó field diachi sẽ lưu 1 chuỗi gồm 3 hàng văn bản:

   'khai báo các biến cần dùng
   Dim MyConString As String
   Dim MyConnection As SqlConnection
   Dim MyCommand As SqlCommand
   Dim hoten As String
   Dim namsinh As Integer
   Dim diachi As String
   'xây dựng chuỗi Connection string dùng DSN
   'MyConString = "DSN=DSNMyDatabase"
   'hoặc miêu tả chi tiết về SQL server
   MyConString = Driver={SQL Server}; Server=HIEPCOMP\HIEPDB; Uid=sa;Pwd=lachan;Database=MyDatabase"
   'tạo 1 connection đến database
   MyConnection = New SqlConnection(MyConString)
   MyConnection.Open()
   
   'Tạo đối tượng Command kết hợp với database
   MyCommand = New SqlCommand
   MyCommand.Connection = MyConnection
   //tạo 3 biến chứa nội dung 3 field cần ghi
   hoten = "Nguyễn Văn Hiệp"
   namsinh = 1959
   //xây dựng 1 chuỗi gồm 3 hàng và chứa vào biến diachi
   diachi = "dòng 1" & vbCrLf & "dòng 2" & vbCrLf & "dòng 3"
   //Thêm mới 1 record dữ liệu vào bảng testdb
   MyCommand.CommandText = "INSERT INTO testdb (hoten, namsinh, diachi) VALUES('" & hoten & "', " & namsinh & ",'" & diachi & "')"
   MyCommand.ExecuteNonQuery()

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu