• Thứ Năm, 12/06/2008 17:31 (GMT+7)

  Tạo cross-link listbox trong MS Access

  Câu hỏi :
  Tôi gặp một trở ngại không thể nào giải quyết với chương trình Access: chuơng trình có 1 combobox hiển thị tên "Huyện/ thành phố" và 1 combobox hiển thị tên “Xã/ phường”, khi chọn một huyện/thành phố trong combobox 1 thì trong combobox 2 chỉ có các xã/phường liên quan hiện ra mà thôi.

  Trả lời :

  Cách giải quyết thích hợp nhất cho vấn đề của bạn là xây dựng 2 table dữ liệu sau:
   - 1 table (có tên là "TenHuyen") chứa nhiều record, mỗi record miêu tả 1 huyện gồm ít nhất 2 field: HuyenID và TenHuyen.
   - 1 table (có tên là TenXa) chứa thông tin về các xã/phường, mỗi record dữ liệu đặc tả 1 xã/phường nào đó trong 1 huyện/thành phố nào đó. Mỗi record có ít nhất 2 field: HuyenID, TenXa.
   Khi chạy, đầu tiên chương trình sẽ đọc nội dung table TenHuyen, duyệt từng record trong bảng này, lấy field TenHuyen và "add" vào ComboBox cboTenHuyen để người dùng chọn lựa. Mỗi khi người dùng chọn 1 huyện nào đó, chương trình sẽ truy tìm tất cả record trong table TenXa có field HuyenID tương ứng với tên huyện mà người dùng vừa chọn. Sau khi tìm được các record tên xã mong muốn, chương trình sẽ "add" từng tên xã vào ComboxBox cboTenXa để người dùng chọn lựa sau đó.
   Sau đây là đoạn code VBA để thiết lập nội dung 2 ComboBox theo yêu cầu của bạn:
   Option Compare Database
   'thiết lập nội dung cho ComboBox huyện
   Private Sub Form_Load()
   Dim Connection As New ADODB.Connection
   Dim RecordSet As New ADODB.RecordSet
   'Tạo connection tới database nguồn
   Connection.Open "DSN=DBHuyenXa"
   'Tạo recordset chứa các record của table TenHuyen
   RecordSet.Open "TenHuyen", Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'Xóa nội dung ComboBox cboTenHuyen
   cboTenHuyen.RowSource = ""
   'duyệt từng record của table TenHuyen
   While Not RecordSet.EOF
   'add tên huyện trong record hiện hành vào ComboBox
   cboTenHuyen.AddItem RecordSet.Fields("TenHuyen").Value
   RecordSet.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet.Close
   Connection.Close
   End Sub
   
   'thủ tục xử lý chọn 1 huyện trong ComboBox cboTenHuyen
   '==> thiết lập nội dung cho ComboBox xã
   Private Sub cboTenHuyen_Click()
   Dim Connection As New ADODB.Connection
   Dim RecordSet As New ADODB.RecordSet
   Dim Command As New ADODB.Command
   Dim HuyenID As Integer
   'Tạo connection tới database nguồn
   Connection.Open "DSN=DBHuyenXa"
   'Tạo recordset chứa các record của table TenHuyen
   RecordSet.Open "TenHuyen", Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'duyệt tìm mã HuyenID của huyện được chọn
   Do While Not RecordSet.EOF
   If RecordSet.Fields("TenHuyen").Value = cboTenHuyen.SelText Then
   HuyenID = RecordSet.Fields("HuyenID").Value
   Exit Do
   End If
   RecordSet.MoveNext
   Loop
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet.Close
   'thiết lập nội dung cho đối tượng Command
   Command.ActiveConnection = Connection
   Command.CommandText = "SELECT * FROM TenXa WHERE HuyenID = " & HuyenID & " ORDER BY TenXa"
   Command.CommandType = adCmdText
   'thi hành lệnh truy vấn SQL
   Set RecordSet = Command.Execute
   'xóa hết nội dung của ComboBox cboTenXa
   cboTenXa.RowSource = ""
   'duyệt từng record trong Recordset chứa kết quả tìm kiếm
   While Not RecordSet.EOF
   'add tên xã trong record hiện hành vào ComboBox
   cboTenXa.AddItem RecordSet.Fields("TenXa").Value
   RecordSet.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet.Close
   Connection.Close
   End Sub
   

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu