• Thứ Hai, 17/08/2009 11:08 (GMT+7)

  Cách tính hàng tồn kho như thế nào?

  Câu hỏi :

  Cách tính hàng tồn kho trong CSDL Access bên dưới bằng lệnh SQL?

   Table NHAP:
   MaSP Soluong
   01 100
   02 50
   03 50
   Table XUAT:
   MaSP Soluong
   01 70
   03 50
   04 10
   Kết quả mong muốn trong table TONKHO:
   Table TONKHO
   MaSp SLTon
   01 30
   02 50
   03 0
   04 -10
     Trả lời :
  Cách giải quyết bài toán của bạn dễ dàng và tin cậy nhất là lập trình truy xuất database thông qua các đối tượng của thư viện Microsoft ADO. Qui trình xây dựng bảng TonKho gồm các bước chính như sau:

   1. Dùng đối tượng ADODB.Connection để quản lý file database Access, file này chứa các bảng số lượng cần xử lý.
   2. Dùng đối tượng ADODB.Recordset để chứa các record của từng bảng dữ liệu.
   3. Duyệt từng record trong bảng Nhap, đọc record có maSP tương ứng trong bảng Xuat, nếu không có thì coi như số lượng xuất = 0. Cập nhật field số lượng rồi lưu record này lên bảng TonKho.
   4. Duyệt từng record trong bảng Xuat, đọc record có maSP tương ứng trong bảng Nhap, nếu có thì bỏ qua, nếu không có thì hiệu chỉnh field Soluong (thêm dấu trừ vào) rồi lưu record này lên bảng TonKho.

   Cụ thể, đoạn code VB 6.0 được viết như sau:
   'Khai báo các biến cần dùng
   Dim Connection1 As ADODB.Connection
   Dim Command1 As ADODB.Command
   Dim RecordSet1 As ADODB.Recordset
   Dim RecordSet2 As ADODB.Recordset
   
   'Thủ tục xử lý Click chuột vào button Start
   Private Sub btnStart_Click()
   'Khai báo các biến cần dùng
   Dim strSQL As String
   Dim MyConString As String
   MyConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = c:\YourDB.mdb"
   '1. Tạo connection tới database
   Set Connection1 = New ADODB.Connection
   Connection1.Open MyConString
   '2. Tạo recordset chứa các data của table Nhap
   Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset
   RecordSet1.Open "Nhap", Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'Tạo command làm việc với database
   Set Command1 = New ADODB.Command
   Command1.ActiveConnection = Connection1
   'xóa table Tonkho nếu đã có rồi
   Command1.CommandText = "drop table TonKho"
   On Error Resume Next
   Command1.Execute
   'xây dựng SQL tạo mới Table Tonkho
   strSQL = "CREATE TABLE TonKho (maSP varchar(10), Soluong integer)"
   'Tạo table TonKho
   Command1.CommandText = strSQL
   Command1.Execute
   'Tạo recordset quản lý dữ liệu của table Tonkho
   Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset
   RecordSet2.Open "Tonkho", Connection1, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
   '3. duyệt copy từng record từ Nhap sang Tonkho
   While Not RecordSet1.EOF
   'tạo record mới trên table Tonkho
   RecordSet2.AddNew
   RecordSet2.Fields("maSP").Value = RecordSet1.Fields("maSP").Value
   RecordSet2.Fields("Soluong").Value = RecordSet1.Fields("Soluong").Value - slXuat(RecordSet1.Fields("maSP").Value)
   RecordSet2.Update
   'di chuyển đến record kế
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng đối tượng RecordSet1 đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   'Tạo recordset chứa các data của table Xuat
   RecordSet1.Open "Xuat", Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   '4. duyệt copy từng record của bảng Xuat
   While Not RecordSet1.EOF
   'kiểm tra record có trên table Nhap khong
   If Not CoNhap(RecordSet1.Fields("maSP").Value) Then
   ' nếu không có thì ghi lên bảng Tonkho
   RecordSet2.AddNew
   RecordSet2.Fields("maSP").Value = RecordSet1.Fields("maSP").Value
   RecordSet2.Fields("Soluong").Value = -RecordSet1.Fields("Soluong").Value
   RecordSet2.Update
   End If
   'di chuyển đến record kế
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   RecordSet2.Close
   Connection1.Close
   End Sub
   
   'hàm tìm số lượng xuất của 1 sản phẩm
   Private Function slXuat(maSP As String) As Integer
   Dim Rs As ADODB.Recordset
   Command1.CommandText = "SELECT * FROM Xuat where maSP = '" & maSP & "'"
   Set Rs = Command1.Execute()
   'kiểm tra xem có không
   If Not Rs.EOF() Then
   'Nếu có thì trả về số lượng
   slXuat = Rs.Fields("Soluong")
   Else
   'Nếu không có thì trả về số 0
   slXuat = 0
   End If
   Rs.Close
   End Function
   
   'hàm kiểm tra sự tồn tại của 1 sản phẩm
   Private Function CoNhap(maSP As String) As Boolean
   Dim Rs As ADODB.Recordset
   Command1.CommandText = "SELECT * FROM Nhap where maSP = '" & maSP & "'"
   Set Rs = Command1.Execute()
   'kiểm tra sản phẩm có không
   If Not Rs.EOF() Then
   'Nếu có thì trả về TRUE
   CoNhap = True
   Else
   'Nếu không có thì trả về FALSE
   CoNhap = False
   End If
   Rs.Close
   End Function

   Lưu ý đoạn code trên có sử dụng các đối tượng trong thư viện "Microsoft ADO" để truy xuất database dễ dàng. Để dùng được các đối tượng ADO trong 1 Project ứng dụng, bạn phải "add" chúng vào Project của mình bằng cách chọn menu Project.References để hiển thị cửa sổ References, duyệt tìm và chọn mục "Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library" rồi nhấn Ok.
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu