• Thứ Ba, 15/02/2011 08:56 (GMT+7)

  Phân quyền truy cập bảng dữ liệu có nhiều người dùng

  Câu hỏi :

  Tôi có 1 Table Dulieu có nhiều cột và nhiều người dùng chung, làm sao để những người dùng có mã TO chỉ được xem và nhập dữ liệu cột 1 và 2, những người dùng có mã LY thì chỉ xem và nhập dữ liệu được cột 3 và 4...  Trả lời :

  Bạn không nói rõ bảng dữ liệu đang được phần mềm nào quản lý (Excel, FoxPro, Access, SQL Server, MySQL, Oracle Server...) nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Tùy theo bảng dữ liệu do phần mềm nào quản lý mà khả năng bảo vệ việc truy xuất các thông tin trong bảng sẽ rất khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu khả năng bảo mật thông tin trong các bảng dữ liệu Excel.

  Excel quản lý việc truy xuất các thông tin trong worksheet ở nhiều mức độ khác nhau và có dựa vào account cấp hệ thống (account Windows hay account mạng). Trên các version Windows hiện nay (thí dụ Win XP), nó cho phép người dùng sử dụng máy thông qua account, mỗi người dùng máy phải có acount được cấp với một số quyền truy xuất tài nguyên được xác định bởi người quản trị máy. Sau đây là qui trình điển hình để tạo account người dùng trên Win XP:

  1. Khởi động Windows và đăng nhập vào account Administrator (thường là account mặc định).

  2. Chạy Start.Control Panel, nhnhấn kép chuột vào icon "User Accounts" để hiển thị cửa sổ quản lý account.

  3. Chọn mục "Create a new account" để hiển thị cửa sổ nhập tên account mới, nhập tên account mới vào textbox tương ứng, nhnhấn button Next để hiển thị cửa sổ kế.

  4. Chọn loại phân quyền account : có hạn chế (Limitted) hay không hạn chế quyền (administrator), nhấn button "Create Account" để hoàn tất việc tạo account mới.

  5. Nhấn chuột vào icon miêu tả account vừa tạo để hiển thị cửa sổ xem và thay đổi các thông tin về account tương ứng. Chọn mục "Create a password" để hiển thị cửa sổ thiết lập password. Nhập password cho account rồi nhấn button "Create Password". Nhấn button Back để quay về cửa sổ trước.

  5. Lặp lại 3 bước 3, 4 và 5 để tạo thêm các account khác rồi thông báo cho từng người tương ứng biết để dùng được máy này.

  Mỗi file *.xls mà bạn tạo ra được gọi là 1 workbook, mỗi workbook có thể chứa nhiều worksheet (bảng dữ liệu), mỗi worksheet là ma trận 2 chiều gồm nhiều cell dữ liệu. Excel cung cấp nhiều mức độ bảo vệ việc truy xuất thông tin trong file Excel như sau:

  1. Tự do truy xuất: đây là chế độ mặc định mỗi khi bạn tạo mới 1 file Excel.

  2. Chỉ cho phép mở file để làm việc nếu biết password. Để thiết lập chế độ này cho file Excel, bạn hãy mở file đó (lúc đầu chưa được bảo vệ), chọn menu Tools.Option, chọn tag Security, nhập password được dùng để mở file vào textbox "Password to open", rồi nhấn button Ok. Khi được yêu cầu nhập lại password, hãy nhập lại đúng password đã nhập rồi nhấn Ok. Chọn menu File.Save để lưu file với các chế độ bảo vệ mới. Từ đây trở đi, mỗi khi ai đó mở file này, nó sẽ yêu cầu nhập password, người nào không có quyền (không biết password) sẽ không mở được file, người nào nhập đúng pasword thì máy sẽ mở file và cho phép người dùng làm việc tự do với file (xem/cập nhật/lưu kết quả).

  3. Chỉ cho phép mở file để đọc nếu biết password mở file và chỉ cho phép cập nhật file nếu biết thêm password để cập nhật. Để thiết lập chế độ này cho file Excel, bạn hãy mở file đó (lúc đầu chưa được bảo vệ), chọn menu Tools.Option, chọn tag Security, nhập password được dùng để mở file vào textbox "Password to open", nhập password được dùng để cập nhật nội dung file vào textbox "Password to Modify" rồi nhấn Ok. Khi được yêu cầu nhập lại password, hãy nhập lại tuần tự đúng 2 password đã nhập rồi nhấn Ok. Chọn menu File.Save để lưu file với các chế độ bảo vệ mới. Từ đây trở đi, mỗi khi ai đó mở file này, nó sẽ yêu cầu nhập password để mở, người nào không có quyền (không biết password) sẽ không mở được file, người nào nhập đúng pasword thì máy sẽ hỏi thêm paswword để cập nhật. Nếu ai biết password cập nhật thì mới cập nhật được file, còn ai không có password cập nhật thì chỉ xem nội dung (hay cập nhật tạm thời trên màn hình chứ không thể lưu nội dung cập nhật lên file).

  4. Chỉ cho phép thêm/bớt worksheet, thay đổi kích thước cửa sổ, thay đổi worksheet hiển thị nếu biết password. Để thiết lập chế độ này, bạn hãy mở file đó (lúc đầu chưa được bảo vệ), chọn menu Tools.Protection.Protect Workbook, chọn cả 2 checkbox Structure và Windows, nhập password rồi nhấn Ok. Khi được yêu cầu nhập lại password, hãy nhập lại đúng password đã nhập rồi nhấn Ok. Chọn menu File.Save để lưu file với các chế độ bảo vệ mới. Từ đây trở đi, mỗi khi ai đó mở file này, nó chỉ hiển thị cửa sổ chứa thông tin lúc lưu file, người dùng chỉ có quyền làm việc với cửa sổ hiện hành, không có quyền phóng to/thu nhỏ cửa sổ hiện hành, không thể thêm/bớt worksheet, không thể chuyển sang worksheet khác...

  5. Chỉ cho phép cập nhật nội dung 1 worksheet xác định nếu biết password. Để thiết lập chế độ này, bạn hãy mở file đó (lúc đầu chưa được bảo vệ), chọn và hiển thị worksheet cần bảo vệ, chọn menu Tools.Protection.Protect Worksheet, nhập password rồi nhấn Ok. Khi được yêu cầu nhập lại password, hãy nhập lại đúng password đã nhập rồi nhấn Ok. Chọn menu File.Save để lưu file với các chế độ bảo vệ mới. Từ đây trở đi, mỗi khi ai đó mở file và làm việc với worksheet có bảo vệ, máy chỉ cho xem chứ không cho phép cập nhật nội dung.

  6. Cho phép người có account xác định được phép cập nhật 1 vùng cell xác định trong 1 worksheet có bảo vệ theo mức 5 ở trên. Để thiết lập chế độ này, bạn hãy thực hiện các bước sau:

  6.1 Mở file Excel (hay tạo mới), chọn và hiển thị worksheet cần bảo vệ, "unprotect" worksheet nếu nó đang được bảo vệ (bằng cách chọn menu Tools.Protection.Unprotect Sheet).

  6.2 Chọn menu Tools.Protection.Allow users to edit Ranges.

  6.3 Nhấn button New để hiển thị "New Range", nhập tên nhận dạng của vùng cell cần bảo vệ, nhập địa chỉ xác định vùng cell cần bảo vệ (thí dụ =$A:$B miêu tả toàn bộ 2 cột A và B), nhấn button Permissions, nhấn button Add để hiển thị cửa sổ "Select users...". Nhấn Advanced, nhấn "Find Now" để hiển thị danh sách các account hiện có trên máy, duyệt tìm và chọn account được phép cập nhật vùng cell tương ứng. Nhấn Ok nhiều lần để quay về cửa sổ "Allow users to edit Ranges".

  6.4 Lặp lại bước 6.3 nhiều lần để xác lập nhiều vùng cell khác nhau, mỗi vùng cell cho 1 account xác định cập nhật.

  6.5 Đang ở cửa sổ "Allow users...", nhấn button "Protect sheet", nhập password rồi nhấn Ok. Khi được yêu cầu nhập lại password, hãy nhập lại đúng password đã nhập rồi nhấn Ok. Chọn menu File.Save để lưu file với các chế độ bảo vệ mới. Từ đây trở đi, mỗi khi ai đó (đang dùng Windows với account xác định) mở file và làm việc với worksheet có bảo vệ, người đó chỉ có quyền cập nhật vùng cell mà account được phép cập nhật, còn các cell khác thì người đó chỉ xem chứ không cập nhật được.

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu