• Thứ Năm, 28/07/2011 09:07 (GMT+7)

  Xếp thứ tự từ cao xuống thấp trong bảng họ-tên

  Câu hỏi :

  Tôi muốn xếp thứ tự từ cao xuống thấp trong bảng đã điền sẵn số liệu và họ tên thì làm như thế nào?  Trả lời :

  Nếu bạn chứa bảng số liệu vào 1 bảng tính Excel thì việc sắp xếp thứ tự các hàng của bảng theo thứ tự dựa vào nội dung của các cột dữ liệu xác định là rất dễ dàng. Bạn có thể thao tác trực tiếp hoặc lập trình để sắp xếp thứ tự:

  1. Thao tác trực tiếp: thí dụ bảng dữ liệu của bạn nằm trong vùng cell từ A2:F100. Bạn chọn vùng cell làm việc từ A2:F100, sau đó chọn menu Data.Sort để hiển thị cửa sổ Sort, cửa sổ này cung cấp 3 tiêu chuẩn sắp xếp với độ ưu tiên từ cao xuống thấp. Tùy theo bảng dữ liệu của bạn có hàng tiêu đề hay không mà bạn đánh dấu chọn vào checkbox "Header row" hay "No header row". Ứng với từng tiêu chuẩn, bạn đánh dấu chọn vào checkbox "Descending" (xếp từ cao xuống thấp), chọn cột chứa nội dung sắp xếp. Sau khi hoàn thành các thao tác khai báo thông tin, bạn click chuột vào nút OK để máy sắp xếp bảng dữ liệu theo yêu cầu của bạn.

  2. Lập trình thực hiện tự động việc sắp xếp: thí dụ bảng dữ liệu của bạn nằm trong vùng cell từ A2:F100, tiêu chuẩn sắp xếp lần lượt nằm ở cột D, E và F:

  'đoạn lệnh VBA sắp xếp bảng dữ liệu có hàng tiêu đề

  Range("A2:F100").Select

  Selection.SortKey1:=Range("D2"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range(_"E2"), Order2:=xlDescending, Key3:=Range("F2"), Order3:=xlDescending, _Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=_xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, _DataOption3:=xlSortNormal

  'đoạn lệnh VBA sắp xếp bảng dữ liệu không có hàng tiêu đề

  Range("A2:F100").Select

  Selection.SortKey1:=Range("D2"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range(_"E2"),Order2:=xlDescending, Key3:=Range("F2"),  Order3:=xlDescending, _Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, _DataOption3:=xlSortNormal

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu