• Thứ Ba, 16/08/2011 15:49 (GMT+7)

  Dùng dấu "." trong SQL SERVER 2005

  Câu hỏi :

  Cách dùng dấu “.” trong SQL SERVER 2005, để nhập 123456789 khi xuất sẽ hiển thị là 123.456.789.  Trả lời :

  Cách miêu tả dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu đang ở ngữ cảnh nào. Thí dụ nếu dữ liệu là số nguyên thì:

  - Khi nhập vào máy, các chương trình đòi hỏi người nhập liệu phải nhập đúng cú pháp quy định (số nguyên là chuỗi các ký tự số liên tiếp, thí dụ 123456789).

  - Khi được lưu trong chương trình, số nguyên được mã hóa thành chuỗi bit nhị phân 0|1 trong 1 vùng nhớ 1, 2, 4 hay 8 byte tùy theo kiểu cụ thể được dùng.

  - Khi xuất ra màn hình hay máy in để con người xem thuận lợi, thì số nguyên có thể được chỉnh dạng thành chuỗi ký số có kèm theo dấu cách hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ,... Dấu cách được dùng phụ thuộc vào thông tin trong record "locale" đang được dùng bởi Windows (record "locale" có nhiều field thông tin miêu tả đặc tính cụ thể về 1 ngôn ngữ, dân tộc cụ thể như ký tự tiền tệ, ký tự dấu cách hàng ngàn, hàng triệu, ký tự dấu cách phần lẻ, ký tự miêu tả buổi sáng, buổi chiều, danh sách có thứ tự các ký tự của ngôn ngữ tương ứng...).

  Tóm lại, trong database SQL Server, bạn có thể dùng kiểu int (hay 1 kiểu số nào đó) để miêu tả kiểu cho field dữ liệu số nguyên của bạn. Khi xuất field số nguyên theo định dạng nào đó bạn viết đoạn lệnh VB (trong chương trình truy xuất database của bạn) để xuất giá trị số nguyên có dấu cách hàng ngàn, hàng triệu như sau:

  Dim field_I As Long

  Dim outstr as String

  'xác định giá trị của field_I

  field_I = 123456789

  'định dạng kết quả

  outstr = Format(field_I, "###,###,###,###,###")

  'xuất ra màn hình kết quả

  MsgBox outstr

  Khi đoạn lệnh VB trên chạy, tùy thuộc vào Windows đang dùng locale của ngôn ngữ nào mà dấu cách hàng ngàn, hàng triệu sẽ là ký tự nào. Nếu bạn muốn dùng dấu '.' làm dấu cách, bất chấp Windows đang dùng locale nào, bạn hãy vào Start.Control Panel.Regional and Language Options, nhấn button "Customize" để hiển thị cửa sổ Customize, nhập '.' vào Combobox "Digit grouping symbol" rồi nhấn button Ok để hoàn thành việc chỉnh sửa theo ý bạn. Từ đây trở đi, Windows sẽ dùng dấu '.' do bạn thiết lập để ngăn cách phần ngàn, phần triệu... của 1 số cần xuất ra.

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu