Trong phần sound recording chỉ có 3 mục CD gì đó, mics và line in, hoàn toàn không thấy "What U Hear", "Record Master", or "Stereo Mixer" gì cả. Đã thử dùng cả 3 nhưng vẫn không thu được tiếng. Ngoài ra còn có chương trình nào với chức năng tương tự hay không?
" />