• Thứ Sáu, 15/05/2009 14:20 (GMT+7)

  Cách dùng hàm API hiển thị password?

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách dùng hàm API hiển thị password?


  Trả lời :
   Mặc dù password cũng là chuỗi ký tự, nhưng do đặc điểm bảo mật của nó nên các ứng dụng thường chỉ cho phép người dùng nhập vào chứ bản thân chương trình không hiển thị cho người dùng biết. Ngay cả khi nhập password, chương trình cũng chỉ hiển thị chuỗi ký tự đặc biệt (thí dụ chuỗi dấu *) để người dùng kiểm soát độ dài của paswword mà mình nhập vào, người dùng phải ghi nhớ và tin vào việc nhập chuỗi password.

   Trong trường hợp muốn hiển thị password ở dạng rõ, bạn có thể dùng bất kỳ hàm xuất chuỗi nào (thí dụ hàm Print, MsgBox,... trong VB 6.0) hay bất kỳ đối tượng nào (thí dụ như TextBox, Label, ListBox,.. trong VB 6.0).
   
   Xin hỏi làm sao thiết lập để máy tính tự in danh sách phòng thi trong file Excel theo từng phòng, ví dụ: có 324 HS, tự in 45 HS trên 1 trang, sau đó tự động in tiếp 45 HS ...cho đến hết, không cần canh chỉnh.

   Lưu ý rằng máy tính không bao giờ tự động thực hiện công việc nào khi chưa có yêu cầu và chỉ dẫn cụ thể bởi con người. Muốn nhờ máy tính thực hiện công việc gì đó, bạn phải viết chương trình miêu tả thuật toán cụ thể để giải quyết công việc tương ứng rồi nhờ máy chạy chương trình khi cần thiết.

   Cụ thể, nếu bạn muốn in danh sách các thí sinh của các phòng thi trên nhiều trang, mỗi trang nếu thí sinh theo định dạng nào đó, bạn phải lập trình miêu tả chính xác và cụ thể qui trình in ấn này để máy tính thực hiện.
   
  Chuyên mục: Hệ thống