• Thứ Ba, 12/04/2011 07:55 (GMT+7)

  Định dạng dấu "." phân cách hàng ngàn trong Visual Foxpro

  Câu hỏi :

  Xin hỏi cách định dạng dấu "." phân cách hàng ngàn trong Visual Foxpro?  Trả lời :

  Visual Foxpro là một chương trình ứng dụng, nó cũng giống đại đa số ứng dụng khác chạy trên Windows là dùng lại các thông tin cấu hình của Windows, thí dụ các thông tin về locale. Đây là các thông tin qui định đặc điểm của 1 ngôn ngữ được dùng bởi user như ký hiệu tiền tệ là gì, dấu ngăn thập phân là gì, dấu ngăn phần ngàn, triệu, tỉ là gì, ký hiệu miêu tả buổi sáng là gì, ký hiệu miêu tả buổi chiều là gì…

  Thí dụ để thiết lập dấu ngăn phần ngàn, triệu, tỉ cho Windows (và các ứng dụng) dùng, bạn hãy chạy Control Panel, kích hoạt chạy tiện ích Regional and Language Options, nhấn chuột chọn tag Regional Options, nhấn Customize, nhập ký tự miêu tả dấu ngăn hàng ngàn (thí dụ dấu ‘.’) vào ComboBox Digit grouping Symbol rồi nhấn OK. Từ đây, Windows và hầu hết các ứng dụng sẽ dùng ký hiệu mới để ngăn cách phần ngàn, triệu, tỉ.

  Trong Visual Foxpro, để khai báo dùng các thông số cấu hình của Windows, bạn dùng lệnh:

  SET SYSFORMATS ON
  Thí dụ sau đây là đoạn lệnh Foxpro đơn giản demo việc hiển thị số lớn dùng dấu ngăn hàng ngàn của Windows:
  SET SYSFORMATS ON
  ?1234567834
  ?transform(12345678.34,"###,###,###.###")

  Lệnh xuất đầu tiên sẽ hiển thị y như dữ liệu gốc (1234567834), còn lệnh xuất thứ 2 sẽ xuất kết quả là 12.345.678,34 (nếu bạn đã thiết lập cho Windows hiểu dấu ngăn đơn vị là "," và dấu ngăn hàng ngàn là '".".

  Chuyên mục: Hệ thống