• Thứ Năm, 04/09/2003 14:54 (GMT+7)

  Chú Phúc ơi, nhà cháu

  Câu hỏi :
  Gửi SMS thông qua máy điện thoại kết nối với máy tính (VBScript)

  Trả lời :

  Bạn có thể tự mình làm một chương trình để có thể gửi một SMS qua một máy điện thoại kết nối với máy tính (qua cổng COM). Xin mời các bạn tham khảo.

  Bạn cần một freeware DLL (tải http://www.vahland.com/pub/acomport.dll và đăng ký trên máy bạn) để giao tiếp với cồng COM. một cáp data để nối điện thoại vào máy tính. Chúng ta gửi lệnh AT để thẹc hiện các công việc. Bạn có thể than khảo thêm các lệnh AT cho máy di động tại trang của Nokia (www.nokia.com)

  onst acERR_SUCCESS = 0

  ' --------------------------------------------------------------
  Sub WriteStr( o, str )
  o.WriteString str
  WScript.Echo ''-> '' & str
  End Sub
  ' --------------------------------------------------------------
  Sub ReadStr( o )
  str = ''notempty''
  o.Sleep 200
  Do While str <> ''''
  str = o.ReadString
  WScript.Echo ''<- '' & str
  Loop
  End Sub
  ' --------------------------------------------------------------

  WScript.Echo ''Bạn đăng ký AComport.dll trên hệ thống''

  Set acObj = CreateObject( ''ActivXperts.Comport'' )

  acObj.Baudrate = 19200
  acObj.PortID = 1
  acObj.Open
  WScript.Echo ''acObj.Open, result: '' & acObj.LastError

  If acObj.LastError = acERR_SUCCESS Then

  WriteStr acObj, ''at+cmgf=1''
  ReadStr acObj

  Do
  strNumber = inputbox(''Nhập số điện thoại'', ''Input'')
  loop until strNumber <> Chr (13)
  Do
      strMessage = inputbox(''Nhập tin cần gửi'', ''Input'' )
      loop until strMessage <> Chr (13)
      WriteStr acObj, ''at+cmgs='''''' & strNumber & ''''''
      ReadStr acObj
      WriteStr acObj, strMessage

      strTermCmd = Chr( 26 )
      WriteStr acObj, strTermCmd
      ReadStr acObj
      acObj.Close
  End If

  Chuyên mục: Internet