• Thứ Tư, 24/12/2003 10:01 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin chỉ cách tạo trang Web cho phép nhập địa chỉ e-mail bất kỳ để gửi thư đến khi nhấn nút Send hay Post.

  Trả lời :
   

    Về nguyên tắc, trang Web là một chương trình. Mà đã là chương trình thì ta muốn nó thực hiện chức năng nào là do yêu cầu của chúng ta. Cụ thể trang Web có thể chứa các đoạn lệnh script (bằng Javascript, VBscript,...) được thực thi trực tiếp trên máy client để có thể xử lý kịp thời các yêu cầu của người dùng. Thí dụ nếu bạn cần nhập địa chỉ e-mail của đối tác để gởi e-mail đến đó, bạn chỉ cần thêm một điều khiển “textbox” vào trang Web để người dùng có thể nhập vào, lúc nào cần thông tin này thì bạn chỉ cần truy xuất đến đối tượng Textbox tương ứng. Khi đã có được địa chỉ đối tác, bạn có thể hiệu chỉnh lại địa chỉ cũ của lệnh gởi e-mail bằng cách truy xuất thuộc tính innerText (hay innerHTML) của tag lệnh đó.

  Trong trường hợp cần xử lý phức tạp, nhất là cần truy xuất database, bạn có thể viết module xử lý ở máy server, trong trường hợp này bạn chỉ cần dùng điều khiển “form” để nhờ Web Browser tương tác với người dùng, nhận yêu cầu của người dùng và gởi thông tin về server xử lý.

  Tóm lại nếu bạn nắm vững các kỹ thuật lập trình Web, bạn sẽ giải quyết yêu cầu trên của mình khá dễ dàng.

  Chuyên mục: Internet