• Thứ Ba, 16/12/2003 15:07 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Khi vào trang web của VNN tôi thấy có 1 hình giới thiệu dịch vụ gọi VNN bay khắp nơi trên màn hình rất hay. Xin hướng dẫn cách thực hiện trang web giống như vậy

  Trả lời :

  Có nhiều cách khác nhau để tạo các hình ảnh thay đổi vị trí như bạn miêu tả trong đó cách dùng tính chất của DHMTL là dễ dàng nhất: dùng timer để thay đổi động vị trí của ảnh theo thời gian, nếu định kỳ thay đổi đủ nhỏ thì bạn cảm thấy ảnh chạy trên trang Web. Thí dụ sau đây là trang Web có ảnh 1 con cá chạy từ trái sang phải rồi ngược lại trong trang Web. Để chạy được trang Web này bạn cần có 2 file ảnh fishleft.gif và fishrght.gif ở cùng thư mục với trang Web :

  <HTML>

  <HEAD>

  <TITLE>Demo con cá chạy</TITLE>

  <SCRIPT LANGUAGE=javascript>

  // Các biến dữ liệu

  var x;

  var width;

  var dir;

  // Hàm khởi động chương trình Web

  function StartTimer() {

      dir = 1;

     x=fishimg.style.posLeft;

     width=fishimg.style.posWidth;

      id=window.setInterval(“Dichuyen()”,40);

  }

  // Hàm hiệu chỉnh vị trí cá theo định kỳ

  function Dichuyen() {

      x = x + dir*5;

      if (x+width >= window.screen.width) {

            x = window.screen.width -width;

             dir = -dir;

            fishimg.src = “FISHLEFT.GIF”

             }

      if (x <0) {

             x = 0;

             dir = -dir;

            fishimg.src = “FISHRGHT.GIF”

             }

      fishimg.style.posLeft = x;

  }

  </SCRIPT>

  </HEAD>

  <BODY onload=”StartTimer()”>

  <P>Bạn hảy soạn thảo nội dung bất kỳ ở trên và dưới tag &lt;img&gt; miêu tả con cá.</P>

  <IMG id=fishimg style=”Z-INDEX: 100; LEFT: 10px; POSITION: absolute; TOP: 80px” src=”FISHRGHT.GIF”>

  </BODY>

  </HTML>

   

  Chuyên mục: Khác