Xin hướng dẫn thực hiện đề tài sau:

- Dữ liệu nhập: Tập các ảnh thẻ 3x4 (D).

- Ảnh truy vấn (Q),

- Dữ liệu xuất: Tập các ảnh (R) thuộc D sao cho R gần giống với ảnh Q nhất.

" />