• Thứ Năm, 04/09/2003 14:59 (GMT+7)

  Tạo thumbnail image (asp.net)

  Câu hỏi :
  Tạo thumbnail image (asp.net)

  Trả lời :

  Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cách làm thumbnail image. Đoạn code sau còn tự tạo ra 1 ảnh nhỏ, rất tiện dụng làm picture gallary.

  '------ tạo file img.aspx để lấy  hình nhỏ---

  <%@ Page Language=''VB'' %>
  <%@ import Namespace=''System.Drawing'' %>
  <%@ import Namespace=''System.io'' %>
  <%@ import Namespace=''System.Drawing.Imaging'' %>
  <script runat=''server''>

      function wh(byval old as point,thu as point) as point
      if old.x> old.y then
      wh.x=thu.x
      wh.y=(old.y / old.x)*thu.y
      end if
      if old.x < old.y then
      wh.y=thu.y
      wh.x=(old.x / old.y)*thu.x
      end if
      if old.x= old.y then
      wh.x=thu.x
      wh.y=thu.y
      end if
      end function


      function thumb(filename as string,byval s as integer) as bitmap
      Dim b As System.Drawing.image=System.Drawing.image.FromFile(server.mappath(filename))
      dim c as new bitmap(s,s)
      dim p as point=wh(new point(b.width,b.height),new point(s,s))
      c=b.GetThumbnailImage(p.x,p.y,nothing,nothing)
      return c
      b.dispose
      c.dispose
     
      end function
      Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
      dim name as string=server.urldecode(request(''name''))
      if name<>nothing then thumb(name,100).save (response.outputstream,imageformat.jpeg) else response.write(''thumbnail file by LHQ 2003'')      ' số 100 là kich thước ảnh lúc thumb
      End Sub

  </script>
  <html>
  <head>
  </head>
  <body bgcolor=''silver''>
      <form runat=''server''>
      </form>
  </body>
  </html>
  ----------------------

  ví dụ muốn tạo thumb ảnh ''loveyou.jpg'' thì ghi như sau <img src=img.aspx?name=loveyou.jpg> ---> tạo ra ảnh nhỏ mà nhẹ,nhanh . Tỉ lệ kich thứơc width, height như cũ
  --------------------------------------------------------------------
  'cách mở,sửa rồi save lại 1 file bất kỳ trực tiếp trên internet mà ko cần 'down về sửa rồi lại up lên net

  function opentoedit(byval fn as string) as string
  if trim(fn)<>'''' then
  try
  dim s as New StreamReader(server.mappath(fn),Encoding.UTF8)
  Dim text as String = s.Readtoend()
  result=text
  s.Close()
  catch objerror as exception
  response.write(''<center>Can not open that file,plzz trying with other file</center>'')
  end try
  end if
  End function

  function save(byval fn as string,byval text as string) as string
  dim sw as new streamwriter(server.mappath(fn))
  sw.write(text.tochararray,0,text.length)
  sw.close
  End Sub

  --------------------------------------
  'file dùng để upload lên cùng thư mục chứa file này

  <%@ Page Language=''VB'' %>

  <%@ import Namespace=''system.io'' %> '<--- nhập vào tên ko gian cần thiết sử lý file

  <script runat=''server''>

  Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)

  dim p as string = request.PhysicalApplicationPath '<---- lấy đường dẫn vật lý của thư mục ứng dụng

  if not (f.postedfile is nothing) then

  try

  dim fi as fileinfo

  fi=new fileinfo(f.postedfile.filename)

  f.postedfile.saveas(p & ''\'' & fi.name)

  response.write(''<center>Upload Completed'')

  catch objerror as exception '<----- đón bắt lỗi

  response.write(''<center>Upload Error'')

  end try

  end if

  End Sub

  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

  server.scripttimeout=999999 '<---- set thời gian script có hiệu lực,chặn trường hợp có lỗi khi upload wá lâu

  'để có thể upload file size > 4 mb(mặc định) thì sửa file web.config như sau

  '<httpRuntime
  '.............
  'maxRequestLength=''4120'' <---- mb max qui định file có thể upload
  '.............
  '/>
  End Sub
  </script>
  <html>
  <head>
  </head>
  <body bgcolor=''silver''>
  <form enctype=''multipart/form-data'' runat=''server''>
  Upload&nbsp;one
  file<input id=''f'' hidefocus=''hidefocus'' type=''file'' runat=''server'' />
  <asp:Button id=''Button2'' onclick=''Button1_Click'' runat=''server'' Text=''Upload''></asp:Button>
  </form>
  </body>
  </html>

  Chuyên mục: Lập trình