• Thứ Năm, 04/09/2003 14:59 (GMT+7)

  Lưu âm thanh từ micro, cd-line (VB)

  Câu hỏi :
  Lưu âm thanh từ micro, cd-line (VB)

  Trả lời :

  Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách để lưu âm thanh từ micro, cd-line.. vào tập tin. Đoạn code rất hữu dụng khi bạn viết chương trình media.


  Lưu file dưới dạng wav

  ' -=-=-=- METHODS -=-=-=-=-
  ' PauseRecord Toggle để pause the record (Nếu bạn đang thu)
  ' StartRecord Start Recording
  ' StopRecord Stop recording
  '-------------------------------------------------------------

  Private FName As String
  Private Declare Function mciSendString Lib ''winmm.dll'' Alias ''mciSendStringA'' (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long
  Public Enum MyState
      Idle
      Recording
      Paused
  End Enum

  Private xState As MyState

  Public Property Get FileName() As String
      FileName = FName
  End Property

  Public Property Let FileName(ByVal sFileName As String)
      FName = sFileName
  End Property

  Public Function StartRecord() As Boolean
  On Error GoTo ER:
  If FName = '''' Then GoTo ER:
      Dim RS As String, cb As Long, I As Long
      RS = Space$(128)
      I = mciSendString(''open new type waveaudio alias capture'', RS, 128, cb)
      I = mciSendString(''record capture'', RS, 128, cb)
      xState = Recording
      StartRecord = True
      Exit Function
  ER:
  StartRecord = False
  End Function

  Public Function StopRecord() As Boolean
      On Error GoTo ER:
      If FName = '''' Then GoTo ER:
          Dim RS As String, cb As Long, I As Long
          RS = Space$(128)
          I = mciSendString(''save capture '' & FName, RS, 128, cb)
          I = mciSendString(''close capture'', RS, 128, cb)
          xState = Idle
          StopRecord = True
          Exit Function
  ER:
  I = mciSendString(''close capture'', RS, 128, cb)
  StopRecord = False
  End Function

  Private Sub Class_Initialize()
      xState = Idle
  End Sub

  Private Sub Class_Terminate()
      StopRecord
  End Sub  Public Function PauseRecord() As Boolean
  On Error GoTo ER:
      If FName = '''' Then GoTo ER:
          Dim RS As String, cb As Long, I As Long
          RS = Space$(128)
          If xState = Paused Then
          I = mciSendString(''record capture'', RS, 128, cb)
          xState = Recording
      ElseIf xState = Recording Then
          I = mciSendString(''pause capture'', RS, 128, cb)
          xState = Paused
  End If
          PauseRecord = True
          Exit Function
  ER:
  PauseRecord = False
  End Function


  Public Property Get State() As MyState
      State = xState
  End Property

  Chuyên mục: Lập trình