• Thứ Năm, 25/12/2003 12:12 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Trong lập trình VB 6.0, làm thế nào để lưu vào đĩa cứng 1 thông tin nào đó mà mình nhập khi nhấn 1 nút lệnh (command button). Nếu thông tin cần lưu đó đã có trong đĩa cứng thì làm thế nào để lưu đè lên mà không cần hiện ra thông báo “Overwrite” ?.

  Trả lời :
   

  Hoạt động đọc/ghi file là hoạt động phổ biến của hầu hết các ứng dụng, do đó các ngôn ngữ lập trình đều phải cung cấp các lệnh tương đối dễ dùng. Nguyên tắc truy xuất file gồm 3 bước chính :

  1. Mở file để chuẩn bị truy xuất. Trong VB, bạn có thể dùng lệnh ‘open’.

  2. Đọc/ghi từng thông tin. Trong VB, bạn có thể dùng lệnh ‘Write’ hay ‘Print’ để ghi dữ liệu lên file, lệnh ‘Input’ để đọc dữ liệu từ file.

  3. Đóng file lại để từ đây không được phép truy xuất file nữa. Trong VB, bạn có thể dùng lệnh ‘Close’ để đóng file.

  Bạn có thể tra cứu tài liệu sử dụng các lệnh trên trong CD-ROM MSDN của bộ Visual Studio 200x để biết chi tiết các tham số của từng lệnh trên.

  Sau đây là 1 ví dụ nhỏ demo cho việc đọc/ghi file trong VB. Giả sử ta tạo 1 form VB gồm 2 textbox ‘username’, ‘password’, và 2 button ‘Ghi len file’, ‘Doc lai’ để cho phép người dùng thực hiện 1 trong 2 chức năng sau :

  - hoặc nhập vào username và password rồi nhấn button ‘Ghi len file’ để ghi 2 thông tin này lên file ‘c:\account’,

  - hoặc chỉ cần nhấn nút ‘Doc lai’ để đọc 2 thông tin đã ghi trên file vào và hiển thị chúng lên 2 textbox tương ứng.

  Hai hàm xử lý sự kiện ‘click’ vào 2 button như sau:

   ‘ Thủ tục ghi file

  Private Sub ghi_Click()

  ‘Mở file để ghi dữ liệu lên

  Open “c:\account” For Output As #1

  ‘Ghi tuần tự thông tin lên file

  Write #1, username.Text

  Write #1, password.Text

  ‘ Đóng file.

  Close #1

  End Sub

   ‘Thủ tục đọc file

  Private Sub doc_Click()

  Dim str As String

  ‘Mở file để đọc dữ liệu vào

  Open “c:\account” For Input As #1

  ‘Đọc tuần tự thông tin từ file

  Input #1, str

  username.Text = str

  Input #1, str

  password.Text = str

  ‘ Đóng file.

  Close #1

  End Sub

  Chuyên mục: Lập trình