• Chủ Nhật, 21/12/2003 13:24 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình VB để kiểm tra sự tồn tại của 1 file bất kỳ trên đĩa và xem thuộc tính (Create, Modified, Accessed ...) của file.

  Trả lời :

  Để kiểm tra sự tồn tại của 1 file (hay thư mục) nào đó trong VB, bạn có thể dùng lệnh Dir(pathname), nếu không có file cần kiểm tra lệnh sẽ trả về chuỗi rỗng. Từ Win98 trở đi, hệ thống cung cấp hàm API GetFileTime() để lấy thông tin ngày giờ tạo file, ngày giờ truy xuất file lần cuối và ngày giờ hiệu chỉnh file lần cuối. Trong chương trình VB, bạn có thể gọi hàm API này của Windows. Thí dụ sau là đoạn code VB để kiểm tra sự tồn tại của 1 file, nếu có thì lấy 3 thông tin ngày giờ của file rồi hiển thị chúng trong 1 message box để người dùng có thể thấy.

   

  Option Explicit

  ‘ Khai báo các hằng dùng với các hàm API

  Private Const OF_READ = &H0

  Private Const OF_SHARE_DENY_NONE = &H40

  Private Const OFS_MAXPATHNAME = 128

  ‘ Khai báo các kiểu dữ liệu được dùng với các hàm API

  Private Type OFSTRUCTREC

       cBytes As Byte

       fFixedDisk As Byte

       nErrCode As Integer

       Reserved1 As Integer

       Reserved2 As Integer

       szPathName(OFS_MAXPATHNAME) As Byte

  End Type

  Private Type FILETIMEREC

       dwLowDateTime As Long

       dwHighDateTime As Long

  End Type

  Private Type SYSTEMTIMEREC

       wYear As Integer

       wMonth As Integer

       wDayOfWeek As Integer

       wDay As Integer

       wHour As Integer

       wMinute As Integer

       wSecond As Integer

       wMilliseconds As Integer

  End Type

  ‘ Khai báo các hàm API cần dùng, nên dùng tiện ích API Viewer

  ‘ để tạo tự động các lệnh khai báo dưới đây để tránh sai sót

  Private Declare Function FileTimeToSystemTime Lib “kernel32” _

       (lpFileTime As FILETIMEREC, lpSystemTime As SYSTEMTIMEREC) As Long

  Private Declare Function GetFileTime Lib “kernel32” (ByVal _

       hFile As Long, lpCreationTime As FILETIMEREC, lpLastAccessTime _

       As FILETIMEREC, lpLastWriteTime As FILETIMEREC) As Long

  Private Declare Function OpenFile Lib “kernel32” (ByVal lpFileName As _

       String, lpReOpenBuff As OFSTRUCTREC, ByVal wStyle As Long) As Long

  Private Declare Function hread Lib “kernel32” Alias “_hread” _

       (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal lBytes As Long) As Long

  Private Declare Function lclose Lib “kernel32” Alias “_lclose” (ByVal _

       hFile As Long) As Long

   

  ‘ Hàm xử lý click button FileAttr

  Private Sub FileAttr_Click()

  ‘ Khai  báo các biến cục bộ cần dùng

  Dim sInpFile As String

  Dim hFile As Integer

  Dim FileStruct As OFSTRUCTREC

  Dim iRC As Integer

  Dim CreationTime As FILETIMEREC

  Dim LastAccessTime As FILETIMEREC

  Dim LastWriteTime As FILETIMEREC

  Dim SysCreationTime As SYSTEMTIMEREC

  Dim SysLastAccessTime As SYSTEMTIMEREC

  Dim SysLastWriteTime As SYSTEMTIMEREC

  ‘ Thiết lập pathname của file cần kiểm tra

  sInpFile = “c:\data\gallery.mdb”

  ‘ Kiểm tra sự tồn tại của file

  if Dir(sInpFile) = “” then

     MsgBox “File này không tồn tại”

     Exit Sub

  end if

  ‘ Mở file để lấy handle của nó

  hFile = OpenFile(sInpFile, FileStruct, OF_READ Or OF_SHARE_DENY_NONE)

  If hFile = 0 Then

     MsgBox “Không mở file được”, vbExclamation

     Exit Sub

  End If

  ‘ Lấy thông tin ngày giờ của file

  If GetFileTime(hFile, CreationTime, LastAccessTime, LastWriteTime) Then

     ‘ đổi thông tin ngày giờ ra dạng dễ dùng

     FileTimeToSystemTime CreationTime, SysCreationTime

     FileTimeToSystemTime LastAccessTime, SysLastAccessTime

     FileTimeToSystemTime LastWriteTime, SysLastWriteTime

     ‘ Hiển thị kết quả

     MsgBox (“Creation time : “ & SysCreationTime.wDay & “/” & SysCreationTime.wMonth & “/” & SysCreationTime.wYear & vbLf & _

       “Last acess time : “ & SysLastAccessTime.wDay & “/” & SysLastAccessTime.wMonth & “/” & SysLastAccessTime.wYear & vbLf & _

       “Last modified time : “ & SysLastWriteTime.wDay & “/” & SysLastWriteTime.wMonth & “/” & SysLastWriteTime.wYear)

  End If

  iRC = lclose(hFile)

  End Sub

  Chuyên mục: Lập trình