• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:40 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hỏi Dùng Visual FoxPro 7.0 có thể đọc đựơc ngày sản xuất BIOS không? Có cách nào lấy số serial của CPU trong Visual Fox 6.0 không?

  Trả lời :

  Từ Visual FoxPro 6.0 trở lên (ở cửa sổ nhập hàng lệnh hay trong source code của chương trình FoxPro), bạn có thể gọi hàm trong file thư viện *.dll bất kỳ. Lưu ý là trước khi gọi hàm trong file *.dll nào đó, bạn cần dùng lệnh FoxPro “Declare” để khai báo thông tin về hàm cần gọi, sau đó việc gọi hàm trong file *.dll cũng giống như việc gọi hàm có sẵn của FoxPro.

  Cú pháp khai báo 1 hàm trong thư viện *.dll trước khi gọi nó là :

  DECLARE [cReturnType] FunctionName IN LibraryName [AS AliasName] [cParamType1 [@] ParamName1, cParamType2 [@] ParamName2, ...]

  Như vậy nếu chức năng cần dùng nào đó không thể được miêu tả bởi các lệnh FoxPro, bạn có thể hiện thực chức năng đó bằng 1 hàm của ngôn ngữ lập trình khác rồi dịch hàm này (và nhiều hàm cần dùng khác) thành 1 file thư viện liên kết động *.dll. Thí dụ bạn có thể viết 1 hàm tìm số serial của CPU, 1 hàm tìm thông tin ngày sản xuất BIOS của máy,...bằng ngôn ngữ C hay ngôn ngữ máy và để các hàm này trong 1 file *.dll nào đó để dùng lại từ trong FoxPro. Trong phần trả lời tháng 8/2001, chúng tôi có trình bày đoạn code để truy xuất thông tin về CPU, đoạn code này chủ yếu dùng lệnh máy cpuid, bạn có thể tham khảo lại nó. Qui trình tạo file *.dll khá đơn giản, nếu bạn dùng môi trường lập trình Visual C++, nó có qui trình Wizard cụ thể để tạo ra file *.dll.

   

  Chuyên mục: Lập trình