• Thứ Năm, 08/01/2004 11:19 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hỏi: Xin hướng dẫn cách dịch 1 ứng dụng trên QT Designer không có file project (*.pro) mà chỉ có file source (*.cpp).

  Trả lời :

  Đáp: Cũng giống như nhiều môi trường lập trình trực quan khác, QT Designer dùng khái niệm "project" để quản lý tất cả mọi thành phần cấu thành ứng dụng, thông tin về các thành phần này được lưu trong file *.pro tương ứng. Qui trình để tạo ứng dụng QT Designer thường là: tạo file project cho ứng dụng, tạo các thành phần của ứng dụng trong project, dùng trình "qmake" dịch file *.pro thành makefile, dùng trình "make" để xử lý makefile tạo file khả thi của ứng dụng. Toàn bộ các file cấu thành ứng dụng QT Designer thường được lưu trong 1 thư mục (và các thư mục con của nó). Quản lý source code của ứng dụng là quản lý toàn bộ thư mục tương ứng. Nếu bạn chỉ giữ lại các file source code *.cpp thì không đủ để dịch lại ứng dụng vì các file *.cpp thường phải "include" các file *.h tương ứng. Tóm lại:

  o Nếu chỉ làm mất file *.pro của ứng dụng QT Desginer, bạn có thể tạo lại một cách thủ công file này, đây là file text có cú pháp khá đơn giản. Thí dụ source code sau đây là của file *.pro quản lý 1 ứng dụng đơn giản chỉ có 1 form giao diện tên là TestUnicodeDlg và 1 hàm main() được lưu trong file main.cpp:

  SOURCES += main.cpp

  unix {

    UI_DIR = .ui

    MOC_DIR = .moc

    OBJECTS_DIR = .obj

  }

  FORMS = testunicodedlg.ui

  TEMPLATE =app

  CONFIG += qt warn_on release

  DBFILE = TestUnicode.db

  LANGUAGE = C++

  Sau khi tạo lại được file *.pro, bạn có thể dùng tuần tự tiện ích qmake và make để dịch lại chương trình.

  o Nếu chỉ còn giữ các file *.cpp và *.h của ứng dụng, bạn có thể tạo makefile thủ công. Để tạo được makefile thủ công, bạn cần biết cú pháp của ngôn ngữ makefile, cách nhanh nhất để biết cú pháp là mở 1 makefile của 1 project QT Designer tương tự rồi dựa vào cấu trúc của makefile này xây dựng makefile thích hợp cho ứng dụng của mình. Nếu không biết cách xây dựng makefile, bạn có thể nhập tuần tự từng hàng lệnh "gcc -c ..." để dịch từng file *.cpp rồi nhập hàng lệnh "gcc *.o ..." để liên kết các file *.o thành ứng dụng. Bạn có thể nhập lệnh "man gcc" ở 1 cửa sổ console nào đó hầu biết cú pháp cụ thể để chạy trình gcc.

  Chuyên mục: Lập trình