• Thứ Sáu, 04/06/2004 16:56 (GMT+7)

  Câu hỏi :

  Tôi viết chương trình ghi file văn bản bằng hàm API CreateFile và WriteFile, SetPointerFile trên môi trường VC++ 6.0, nhưng không thực hiện được điều khiển xuống dòng. Ví dụ tôi muốn ghi hai dòng sau:

  Chao em co gai Lam hong

  Nghe tieng bom gao dan roi

  thì kết quả là:

  Chao em co gai lam hong Nghe tieng bom gao dan roi.  Trả lời :

  Các hàm API Windows như CreateFile, WriteFile, ReadFile, CloseFile chỉ truy xuất file nhị phân (binary), nghĩa là hàm WriteFile và ReadFile chỉ cho phép ghi/đọc mỗi lần n byte dữ liệu mà không hề biết và xử lý nghĩa của các byte này. Do đó nếu muốn dùng các hàm này để ghi/đọc văn bản thì trước khi ghi từng hàng văn bản, bạn phải tạo dữ liệu cho hàng văn bản đó với 2 ký tự đánh dấu xuống hàng CR, LF (mã 13, 10) nằm trong 2 byte cuối cùng của hàng văn bản đó. Thí dụ đoạn code VC++ sau sẽ tạo được file baitho.txt chứa 2 dòng thơ như bạn yêu cầu:

  void CMainFrame::OnFilewrite() {

     // TODO: Add your command handler code here

  HANDLE  hTempFile = CreateFile((LPTSTR) 'c:\\baitho.txt',  // file name

      GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // open for read/write

      0,                            // do not share

      NULL,                         // no security

      CREATE_ALWAYS,                // overwrite existing file

      FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,        // normal file

      NULL);                        // no attr. template

   

  if (hTempFile == INVALID_HANDLE_VALUE){

      MessageBox('Could not create temporary file.');

  } else {

     char buffer[256];

     unsigned long wlen;

     // tạo & ghi chuỗi byte miêu tả hàng 1

     strcpy(buffer,'Chao em co gai Lam hong');

     int len = strlen(buffer);

     buffer[len] = 13; // ký tự CR

     buffer[len+1] = 10; // ký tự LF

     WriteFile(hTempFile,buffer,len+2,&wlen,NULL);

     // tạo & ghi chuỗi byte miêu tả hàng 2

     strcpy(buffer,'Nghe tieng bom gao dan roi');

     len = strlen(buffer);

     buffer[len] = 13; // ký tự CR

     buffer[len+1] = 10; // ký tự LF

     WriteFile(hTempFile,buffer,len+2,&wlen,NULL);

     CloseHandle(hTempFile);

  }

  Chuyên mục: Lập trình