2. Cách thực hiện giống như chương trình Trúc xanh trên HTV7, nghĩa là chọn 2 hình giống nhau thì 2 hình đó biến mất để hiện hình nền bên dưới ra." />