• Thứ Sáu, 22/04/2005 16:50 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn chuyển đoạn mã Visual Foxpro sang Visual Basic.


  Trả lời :
   FUNCTION MAHOA

   PARAMETER PCH

   PRIVATE CHUOI, ARR, SO12, CH12, I, X, SO, KQ

   CHUOI = ALLTRIM(PCH)

   DIMENSION ARR[12]

   ARR = 0

   FOR I = 1 TO LEN(CHUOI) SO12 = ASC(SUBSTR(CHUOI, I, 1))*123456789012 CH12 = LEFT(STR(SO12, 15, 0), 12)

   FOR X = 1 TO 12 SO = VAL(SUBSTR(CH12, X, 1)) ARR[X] = ARR(X)+SO+3 ENDFOR

   ENDFOR

   KQ = '   '

   FOR I = 1 TO 12 SO = MOD(ARR(I), 0075)+48 SO = IIF(BETWEEN(SO, 58, 62) .OR. BETWEEN(SO, 91, 96), SO+6, SO) KQ = KQ+CHR(SO)

   ENDFOR

   RETURN (KQ)

   ENDFUNC

   Thường các ngôn ngữ lập trình cung cấp cùng 1 tập các lệnh thực thi như lệnh gán, lệnh if, lệnh lặp (do, for, while), lệnh gọi hàm... Do đó việc chuyển mã viết bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác không khó khăn lắm. Khó khăn lớn nhất trong việc chuyển dịch source code là các lệnh gọi hàm vì số lượng và chức năng của các hàm trong thư viện của các ngôn ngữ không tương thích nhau.

   Sau đây là đoạn code VB miêu tả hàm Mahoa bằng Visual Foxpro của bạn (lưu ý là chúng tôi chưa kiểm lỗi, ở đây chỉ demo ý tưởng dịch ngôn ngữ mà thôi):

   Hàm mã hóa chuỗi

   Function Mahoa(ByVal pch As String) As String

   khai báo các biến cục bộ cần dùng

   Dim chuoi As String

   Dim Arr(1 To 12) As Long

   Dim So12 As Double

   Dim ch12 As String

   Dim i As Long

   Dim x As Long

   Dim so As Long

   Dim kq As String

   chuoi = Trim(pch)

   gán 0 cho mọi phần tử của dãy Arr

   For i = 1 To 12

   Arr(i) = 0

   Next i

   mã hóa chuỗi gốc

   For i = 1 To Len(chuoi)

   So12 = Asc(Mid(chuoi, i, 1)) * 123456789012#

   ch12 = Left(Format(So12, “###############”), 12)

   For x = 1 To 12

   so = Asc(Mid(ch12, x, 1))

   Arr(x) = Arr(x) + so + 3

   Next x

   Next i

   kq = “”

   For i = 1 To 12

   so = Arr(i) Mod 75 + 48

   If (58 <= so And so <= 62) Or (91 <= so And so <= 96) Then

   so = so + 6

   End If

   kq = kq & Chr(so)

   Next i

   trả về kết quả mã hóa

   Mahoa = kq

   End Function
  Chuyên mục: Lập trình