• Thứ Sáu, 22/04/2005 16:32 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có đoạn code VB.NET 2003 đọc dữ liệu từ bảng Excel (gồm 4 cột và 3 dòng) và đưa vào Table SQL Server 2000 với câu lệnh SQL Insert. Xin hướng dẫn cách mở rộng chương trình để có thể đọc được bảng Excel có số dòng bất kỳ, khi gặp một dòng trống thì kết thúc (số cột biết trước).

  Trả lời :

   Dim WSheet As New Excel.Worksheet

   WSheet = EXL.Workbooks.Open(“C:\TEST1.XLS”).Worksheets.Item(1)

   EXL.Range(“A2:E4”).Select()

   Dim CData As Excel.Range

   CData = EXL.Selection

   Dim strSQL As String= “”

   Dim strTemp As String = “”

   Dim iCol, iRow As Integer

   iRow = 1 : iCol = 1

   For iRow = 1 To 3

   strTemp = “insert into tblExcel(a, b, c, d) values(“

   For iCol = 1 To 5

   strTemp += “” & CData(iRow, iCol).value & “,”

   Next

   strTemp += “);”

   strSQL += strTemp

   Next

   strSQL = Replace(strSQL, “,)”, “)”)

   EXL.Workbooks.Close()

   Để biết chỉ số dòng trống trong worksheet nào đó, bạn có thể dùng cơ chế lặp dò từng dòng từ trên xuống, khi nào thấy dòng trống thì dừng lại. Thí dụ hàm FindLastRow sau đây cho phép bạn tìm hàng cuối cùng còn dữ liệu trong 1 cột nào đó của worksheet Excel:

   Hàm tìm hàng cuối cùng của cột qui định có dữ liệu
   tham số Cot qui định cột
   tham số Row qui định hàng bắt đầu tìm

   Function FindLastRow(WSheet As Excel.Worksheet, ByVal Cot As String, ByVal Row As Integer) As Integer

   Dim Ref As String

   Do While (True)

   xây dựng tham khảo cho cell cần kiểm tra

   Ref = Cot & Row

   If Len(WSheet.Range(Ref).Text) <> 0 Then

   nếu có dữ liệu thì kiểm tra tiếp hàng kế

   Row = Row + 1

   Else

   nếu không có dữ liệu thì dừng

   Exit Do

   End If

   Loop

   trả về vị trí hàng cuối cùng có dữ liệu

   FindLastRow = Row - 1

   End Function

   Sau khi đã biết chính xác chỉ số dòng cuối cùng có dữ liệu, bạn chỉ cần dùng lệnh For với chỉ số cận trên là chỉ số dòng tìm được (thay vì cố định là 3 như đoạn code của bạn).

  Chuyên mục: Lập trình