• Thứ Sáu, 09/09/2005 10:34 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Nếu tôi nhập vào textbox MaSV1 có mã trùng và NgayNhapHoc1 không trùng ngày với dữ liệu có trong Table HoSoSV, thì khi nhấn nút “Lưu” lại xuất hiện MsgBox thay vì gọi thủ tục Save. Xin hướng dẫn.

  Trả lời :
  Bạn không nói rõ yêu cầu cụ thể của Form xử lý nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể được. Tuy nhiên điều kiện mà bạn miêu tả trong đoạn code là nếu mã sinh viên nhập vào đã có trong database và ngày nhập học được nhập vào đã có (dù của sinh viên khác) thì chương trình cũng thông báo bằng MsgBox chứ không thực hiện lệnh Save. Nếu bạn muốn kiểm tra điều kiện mã SV nhập và ngày nhập học nhập vào trùng với thông tin của 1 sinh viên trong database thì mới báo MsgBox, bạn phải hiệu chỉnh lại điều kiện của phát biểu If như sau:

   If Not IsNull(DLookup(“[MaSV]”, “HoSoSV”, “[MaSV]=MaSV1 and [NgayNhapHoc]=NgayNhapHoc1”)) Then

   MsgBox [MaSV1] & Chr(13) & “Da dang ky hoc: “ _

   & DLookup(“[NgayNhapHoc]”, “HoSoSV”, & Chr(13) _

   & “Please, kiem tra & nhap lai, thanks.”, vbCritical, Title

   MaSV1.SetFocus

   Else

   Save

   End If
  Chuyên mục: Lập trình