• Thứ Hai, 10/10/2005 08:43 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Khi viết ứng dụng bằng VB.Net, tôi có thể tham khảo đến Web service bằng cách dời chuột về vị trí tên Project rồi chọn menu “Add Web Reference”. Xin hỏi cách nào trong ứng dụng VB.Net tham chiếu đến Web Service bằng cách viết code (Web Service viết bằng C#)?

    Trả lời :
    Web Service là module phần mềm chạy ở máy server, một ứng dụng trên máy client có thể gọi dịch vụ của Web Service bằng cách dùng 1 trong những giao thức Web như HTTP, SOAP... Có nhiều công nghệ và ngôn ngữ khác nhau có thể được dùng để xây dựng Web Service. Qui trình sử dụng Web Service từ 1 ứng dụng trên máy client gồm nhiều bước dựa trên ý tưởng của kỹ thuật RPC (Remote Procedure Call). Để giúp người lập trình có thể dùng Web Service dễ dàng, đơn giản trong 1 project ứng dụng, các môi trường lập trình trực quan trong bộ .Net (VC#, VB .Net, VJ#,...) cho phép người lập trình khai báo tham chiếu tới Web Service thông qua option “Add Web Reference”. Mỗi lần người lập trình thực hiện option “Add Web Reference”, môi trường lập trình tương ứng sẽ sinh ra nhiều đoạn mã phục vụ cho việc gọi các dịch vụ của Web Service, tuy nhiên các đoạn mã này thường dài, phức tạp nên sẽ bị dấu để người lập trình không bận tâm. Nếu bạn không phải là người lập trình chuyên nghiệp, bạn nên dùng các hoạt động trực quan của môi trường lập trình chứ không cần quan tâm chi tiết các đoạn code được sinh ra làm gì (điều này cũng giống như mỗi lần bạn thiết kế trực quan 1 form giao diện, môi trường lập trình sẽ sinh ra đoạn mã tương ứng để hiển thị form giao diện ấy khi chạy, bạn đâu có bao giờ quan tâm đến đoạn mã này).
    Chuyên mục: Lập trình