• Thứ Sáu, 17/03/2006 14:16 (GMT+7)

  Lập trình ma trận

  Câu hỏi :
  Có 1 ma trận 3*3 như sau:

  | 1 | 2 | 3 |
  | 4 | 5 | 6 |
  | 7 | 8 | 9 |

  Xin hướng dẫn cách tạo 1 ma trận số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Điều kiện: 1 số đã có không được lặp lại trên 1 dòng và cột.


  Trả lời :

  Bạn không yêu cầu miêu tả giải thuật trên ngôn ngữ cụ thể nên chúng tôi dùng ngôn ngữ VB, nếu cần bạn hãy chuyển nó về ngôn ngữ mình cần dùng. Chúng tôi phân tích bài toán của bạn ra 2 bài toán khác nhau:

  1. Bài toán tạo ma trận ngẫu nhiên 3*3 dùng 9 giá trị khác nhau từ 1 tới 9, giá trị được dùng cho ô (i,j) là duy nhất trong hàng i và duy nhất trong cột j. Đây là điều kiện mà bạn yêu cầu. Ý tưởng là duyệt từng hàng theo thứ tự từ trên xuống, mỗi hàng duyệt từng cột. Ứng với ô (i,j) ta lấy 1 số ngẫu nhiên từ 1 tới 9 rồi kiểm tra xem giá trị này đã được dùng cho ô nào trong hàng i hay cột j chưa, nếu chưa ta dùng giá trị này, còn nếu đã dùng rồi thì bỏ và lặp lại qui trình lấy số ngẫu nhiên khác và kiểm tra... Cụ thể đoạn chương trình VB miêu tả thuật toán trên được viết như sau:

  Sub TaoRand3x3()
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim cot As Integer
  Dim hang As Integer
     ‘khởi động các giá trị ban đầu của các ô về 0
     For i = 0 To 2
        For j = 0 To 2
           matran(i, j) = 0
        Next j
     Next i
     ‘ duyệt từng ô và tạo số ngẫu nhiên cho ô đó
     For i = 0 To 2
        For j = 0 To 2
           Do
              ‘lấy 1 số ngẫu nhiên từ 0 đến 9
              gtri = Round(Rnd() * 9, 0)
              ‘nếu = 0 thì bỏ rồi lặp lại tìm số khác
              If gtri = 0 Then GoTo tieptuc
              ‘so sánh với các ô cùng hàng i
              For cot = 0 To j - 1
                 If gtri = matran(i, cot) Then GoTo tieptuc
              Next cot
              ‘so sánh với các ô cùng cột j
              For hang = 0 To i - 1
                 If gtri = matran(hang, j) Then GoTo tieptuc
              Next hang
              ‘nếu chưa có thì dùng giá trị vừa tìm được
              matran(i, j) = gtri
              Exit Do
            tieptuc:
            Loop While True
        Next j
     Next i
  End Sub

  2. Bài toán tổng quát hơn là tạo ma trận ngẫu nhiên 3*3 dùng 9 giá trị khác nhau từ 1 tới 9, mỗi giá trị chỉ được dùng bởi 1 ô trong ma trận. Ý tưởng là đưa 9 giá trị (từ 1 tới 9) vào 1 danh sách rồi gọi hàm lấy số ngẫu nhiên tên là Rnd() để lấy chỉ số ngẫu nhiên (từ 1 đến 9), chỉ số này sẽ xác định phần tử trong danh sách. Sau khi lấy phần tử đầu, danh sách còn 8 giá trị, ta lấy 1 chỉ số ngẫu nhiên từ 1 tới 8 để xác định chỉ số phần tử thứ 2 cần dùng trong danh sách. Sau khi lấy phần tử thứ 2, danh sách còn 7 giá trị, ta tiếp tục lặp lại công việc trên để xác định lần lượt các giá trị cần dùng. Cụ thể đoạn chương trình VB miêu tả thuật toán trên được viết như sau:

  Sub TaoRand3x3()
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim idx As Integer
  Dim max As Integer
  Dim dsach(0 To 8) As Integer
     ‘ khởi động danh sách chứa các số cần dùng
     For i = 0 To 8
         dsach(i) = i
     Next i
     max = 8
     ‘ duyệt từng ô và tạo số ngẫu nhiên cho ô đó
     For i = 0 To 2
        For j = 0 To 2
            ‘lấy 1 số ngẫu nhiên từ 0 đến max
            idx = Round(Rnd() * max, 0)
            ‘dùng giá trị nằm ở chỉ số idx
            matran(i, j) = dsach(idx)
            ‘bỏ giá trị vừa dùng ra khỏi danh sách
            While idx < max
               dsach(idx) = dsach(idx + 1)
               idx = idx + 1
            Wend
            ‘thiết lập lại cận trên của danh sách chứa giá trị
            max = max - 1
         Next j
     Next i
  End Sub

  Chuyên mục: Lập trình