• Thứ Tư, 17/05/2006 09:46 (GMT+7)

  Giải thích toán tử trong VB

  Câu hỏi :
  Xin giải thích từng toán tử trong ngôn ngữ VB 6.0 bao gồm toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử logic về các mặt: ý nghĩa, ký hiệu, trường hợp sử dụng và cho ví dụ cụ thể.


  Trả lời :
  Bạn có thể dùng ngôn ngữ VB để miêu tả giải thuật giải quyết vấn đề nào đó cho máy hiểu để nó thực thi tự động dùm, mỗi lệnh VB được dùng để miêu tả giải thuật có thể chứa biểu thức. Biểu thức (expression) là công thức nhưng được viết theo cú pháp của ngôn ngữ. Việc hiểu cách viết biểu thức và hiểu qui trình tính toán biểu thức của máy là việc rất thiết yếu trong quá trình học ngôn ngữ lập trình. Trong VB, để xây dựng biểu thức, bạn có thể dùng 1 trong 23 toán tử khác nhau. Dựa vào độ ưu tiên tinh toán, có 3 loại toán tử: toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử logic. Còn nếu dựa vào số lượng toán tử tham gia, có 2 loại toán tử trong VB: toán tử 1 ngôi xử lý 1 toán hạng, toán tử 2 ngôi xử lý 2 toán hạng. Thông tin chi tiết về từng toán tử, ý nghĩa, cú pháp sử dụng, ví dụ sử dụng, v.v... rất dài nên chúng tôi không thể trình bày đầy đủ ở đây. Nếu cần tìm hiểu sâu, bạn có thể xem chương 7 của giáo trình môn Tin học được bán ở Khoa CNTT, ĐHBK Tp. HCM hay xem các trang web liên quan trong CD MSDN, thí dụ trang "Operator Precedence" và các trang liên kết với nó.
  Chuyên mục: Lập trình