• Thứ Tư, 16/08/2006 15:27 (GMT+7)

  Hiển thị thông tin trong Access lên trình duyệt web

  Câu hỏi :
  Tôi muốn viết chương trình từ điển hiển thị thông tin trong CSDL (Access) lên trình duyệt web nhưng không biết làm sao để hiển thị theo từng mục như: tính từ, danh từ, động từ... 
   

  Trả lời :
  Tôi muốn viết chương trình từ điển hiển thị thông tin trong CSDL (Access) lên trình duyệt web nhưng không biết làm sao để hiển thị theo từng mục như: tính từ, danh từ, động từ...
   Trước hết bạn phải định nghĩa được cấu trúc table miêu tả thông tin từ điển của bạn, số field và ngữ nghĩa của từng field phụ thuộc vào yêu cầu xử lý từ điển. Thí dụ, chúng tôi định nghĩa table từ điển đơn giản gồm 3 field sau: mụctừ, loại từ, ý nghĩa. Việc hiển thị các thông tin của 1 mục từ nào đó lên trang web gồm 2 công đoạn: truy xuất record chứa thông tin về mục từ cần hiển thị trong table và hiển thị nội dung từng field của mục từ lên đối tượng hiển thị tương ứng.
   Sau đây là trình tự xây dựng 1 trang web bằng công nghệ ASP .Net để người dùng có thể tra cứu từ điển theo mục từ mong muốn:

   1. chạy Visual Studio .Net, chọn menu File.New.Projects..., chọn kiểu "Visual Basic project", chọn icon "ASP .NET Web Application", hiệu chỉnh lại Location của Website thành "http://localhost/Tudien", chọn button Ok để máy tạo Project mới theo các thông số khai báo.
   2. Khi trang ASP với tên mặc định là WebForm1.aspx hiển thị, bạn hãy thiết kế giao diện của trang ASP như sau:
   Lưu ý đặt tên (ID) cho textbox nhập từ cần tra là txtMuctu, và tên cho button là btnStart.
   3. Nhấn kép chuột vào button "Bat dau tra" để tạo hàm xử lý sự kiện Click chuột trên button này rồi viết code VB .Net để tra từ điển như sau:
   Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStart.Click
   Try
   'Connection string dùng DSN và ODBC Provider
   Dim MyConString As String = "DSN=DBTudien";
   'hoặc Connection string dùng trực tiếp Provider Microsoft.Jet.OLEDB
   MyConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\data\MyTuDien.mdb"
   'tạo 1 connection đến database
   Dim MyConnection As New OdbcConnection(MyConString)
   MyConnection.Open()
   'Tìm các record chứa các nghĩa của từ cần tra
   Dim MyCommand As New OdbcCommand
   MyCommand.Connection = MyConnection
   MyCommand.CommandText = "SELECT * FROM Tudien where muctu='" & txtMuctu.Text & "'"
   Dim MyDataReader As System.Data.Odbc.OdbcDataReader
   MyDataReader = MyCommand.ExecuteReader
   'Xuất kết quả lên layer kết quả trên trang Web
   Response.ClearContent()
   Response.Write("<br><br><br><br><br>")
   Response.Write("<h3>Các nghĩa của từ " & txtMuctu.Text & " là :</h1>")
   Dim strLoaiTu As String
   While MyDataReader.Read
   Select Case MyDataReader("loaitu")
   Case 1 : strLoaiTu = "Động từ"
   Case 2 : strLoaiTu = "Danh từ"
   Case 3 : strLoaiTu = "Tính từ"
   Case 4 : strLoaiTu = "Trạng từ"
   End Select
   Response.Write("- " & strLoaiTu & " : " & CStr(MyDataReader("Ynghia")) & "<br>")
   End While
   'Catch ODBC Exception
   Catch MyOdbcException As OdbcException
   Dim i As Integer
   Response.Write("<br>" & MyOdbcException.ToString)
   'Catch program exception
   Catch MyException As Exception
   Response.Write("<br>" & MyException.ToString)
   End Try
   End Sub
   4. Dời chuột về mục "WebForm1.apsx" trong cửa sổ "Solution explorer" rồi nhấn phải chuột và chọn option "Set As StartPage" để thiết lập trang bắt đầu chạy của ứng dụng.
   5. chọn menu Debug.Start để chạy thử trang web tra từ điển vừa xây dựng được. Nếu có lỗi thì sửa lỗi cho đến khi hết lỗi.
   
  Chuyên mục: Lập trình