• Thứ Tư, 18/10/2006 09:23 (GMT+7)

  Hàm API thay đổi độ phân giải màn hình

  Câu hỏi :
  Xin hỏi trong VB.Net hay C# dùng hàm Windows API nào để thay đổi độ phân giải của màn hình.
   

  Trả lời :

  Để xem và thay đổi độ phân giải của card màn hình một cách động trong ứng dụng, Windows cung cấp 2 hàm API sau đây:

   - Hàm EnumDisplaySettings() cho phép duyệt xem từng chế độ phân giải mà card màn hình hỗ trợ.
   - Hàm ChangeDisplaySettings() cho phép thiết lập độ phân giải mà card màn hình hỗ trợ.

  Lưu ý rằng 2 hàm API trên là do Windows cung cấp nên bạn có thể gọi chúng ở bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Tuy nhiên nếu đang lập trình bằng các ngôn ngữ .Net như VB .Net, VC#, VJ#, bạn cũng có thể dùng các class .Net để giải quyết cùng vấn đề nhưng dễ dàng, ngắn gọn và an toàn hơn.

  Sau đây là 1 ứng dụng nhỏ viết bằng VB .Net dùng 2 hàm API trên để chuyển card màn hình về chế độ 1024*768*16 bit màu. Qui trình thực hiện ứng dụng cụ thể như sau: chạy Visual Studio .Net, tạo 1 Project VB .Net mới (loại Windows Application). Sau khi 1 Form trống được tạo ra, bạn hãy vào menu View.Code để xem source code của class Form1 rồi viết thêm đoạn code sau vào class Form1:

   'khai báo các hằng cần dùng
   Private Const CCDEVICENAME As Short = 32
   Private Const CCFORMNAME As Short = 32
   'khai báo kiểu miêu tả thông tin về 1 chế độ phân giải
   Private Structure typDevMODE
   <VBFixedString(CCDEVICENAME), System.Runtime.InteropServices.MarshalAs(System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=CCDEVICENAME)> Public dmDeviceName As String
   Dim dmSpecVersion As Short
   Dim dmDriverVersion As Short
   Dim dmSize As Short
   Dim dmDriverExtra As Short
   Dim dmFields As Integer
   Dim dmOrientation As Short
   Dim dmPaperSize As Short
   Dim dmPaperLength As Short
   Dim dmPaperWidth As Short
   Dim dmScale As Short
   Dim dmCopies As Short
   Dim dmDefaultSource As Short
   Dim dmPrintQuality As Short
   Dim dmColor As Short
   Dim dmDuplex As Short
   Dim dmYResolution As Short
   Dim dmTTOption As Short
   Dim dmCollate As Short
   <VBFixedString(CCFORMNAME), System.Runtime.InteropServices.MarshalAs(System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=CCFORMNAME)> Public dmFormName As String
   Dim dmUnusedPadding As Short
   Dim dmBitsPerPel As Short
   Dim dmPelsWidth As Integer
   Dim dmPelsHeight As Integer
   Dim dmDisplayFlags As Integer
   Dim dmDisplayFrequency As Integer
   End Structure
   'khai báo các hàm API cần dùng
   Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Integer, ByVal iModeNum As Integer, ByRef lptypDevMode As typDevMODE) As Boolean
   Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (ByRef lptypDevMode As typDevMODE, ByVal dwFlags As Integer) As Integer
   
   'hiện thực hàm Form1_Activated
   'hàm này sẽ chạy khi Form ứng dụng được tạo ra
   Private Sub Form1_Activated(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
   Dim i As Object
   Dim typDevM As typDevMODE
   Dim lngResult As Integer
   Dim intAns As Short
   Dim imode As Short
   'duyệt tìm chế độ màn hình cần chuyển tới
   imode = 0
   Do
   lngResult = EnumDisplaySettings(0, imode, typDevM)
   If lngResult <> 0 And typDevM.dmPelsWidth = 1024 And typDevM.dmPelsHeight = 768 And typDevM.dmBitsPerPel = 16 Then
   'nếu tìm được thì chuyển sang chế độ này
   lngResult = ChangeDisplaySettings(typDevM, 0)
   ' rồi dừng vòng duyệt tìm
   Exit Do
   End If
   imode = imode + 1
   Loop While lngResult <> 0
   End Sub
   

  Chuyên mục: Lập trình