• Thứ Ba, 14/11/2006 07:55 (GMT+7)

  Dồn nhiều file Excel thành 1 file

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn viết hàm VB để thực hiện tổng hợp 800 file Excel nằm trên các thư mục khác nhau thành 1 file duy nhất. 
   

  Trả lời :

  Ý tưởng dồn hàng trăm file độc lập thành 1 file duy nhất là không hay, ngược với cách quản lý khoa học thông thường. Thực tế, để quản lý thông tin lớn, người ta thường chia nhỏ nó ra thành nhiều phần và chứa chúng lên nhiều file độc lập nhau, mỗi lần cần xử lý thành phần nào thì chỉ mở file tương ứng chứ không cần đụng chạm tới các file còn lại. Tuy nhiên nếu muốn dồn các file Excel lại thì bạn hãy viết code thực hiện tự động. Thí dụ đoạn code VB sau đây cho phép copy các worksheet của file c:\MySource.xls sang file c:\MyDest.xls, dựa vào đoạn code này bạn có thể phát triển lên để copy nhiều file *.xls vào 1 file *.xls. Bạn có thể dùng lệnh Dir của VB để duyệt tìm các file *.xls có trên đĩa cứng, ứng với mỗi file tìm được, bạn copy các worksheet của nó sang file kết quả như đoạn code dưới đây:

   Private Sub Command1_Click()
   'khai báo các biến cần dùng
   Dim fWorking As Boolean
   Dim oExcelSrc As Excel.Application
   Dim oExcelDes As Excel.Application
   Dim oBookSrc As Excel.Workbook
   Dim oBookDes As Excel.Workbook
   Dim oSheetSrc As Excel.Worksheet
   Dim oSheetDes As Excel.Worksheet
   'Mở workbook Excel nguồn
   Set oExcelSrc = New Excel.Application
   Set oBookSrc = oExcelSrc.Workbooks.Open("c:\MySource.xls")
   'Mở workbook Excel kết quả
   Set oExcelDes = New Excel.Application
   Set oBookDes = oExcelDes.Workbooks.Open("c:\MyDest.xls")
   'nếu muốn tạo mới thì dùng lệnh:
   'Set oBookDes = oExcelDes.Workbooks.Add
   
   'duyệt từng worksheet trong file nguồn
   For i = 1 To oBookSrc.Worksheets.Count
   Set oSheetSrc = oBookSrc.Worksheets(i)
   'chọn toàn bộ cell và copy vào Clipboard
   oSheetSrc.Activate
   oSheetSrc.Cells.Select
   oExcelSrc.ActiveWindow.Selection.Copy
   'tạo mới 1 worksheet trong file đích
   Set oSheetDes = oBookDes.Worksheets.Add(, oBookDes.Worksheets(oBookDes.Worksheets.Count))
   'dán nội dung Clipboard vào worksheet
   oSheetDes.Activate
   oSheetDes.Cells.Select
   oSheetDes.Paste
   Next i
   'lưu kết quả lên file đích
   oBookDes.SaveAs "C:\MyDest.xls", xlWorkbookNormal
   'dừng các ứng dụng Excel đã chạy
   oExcelSrc.Quit
   oExcelDes.Quit
   End Sub
   
  Lưu ý rằng đoạn code VB trên có sử dụng các đối tượng Excel Automation nên để chạy được, bạn cần chọn menu Project.References của VB, duyệt tìm và chọn thành phần "Microsoft Excel x.y Object Library" để "add" nó vào Project ứng dụng của bạn. Ngoài ra, việc dồn nhiều worksheet trên các file độc lập lại thành một file có thể phát sinh nhiều vấn đề như tranh chấp thông tin, mất nhất quán thông tin... vì có thể tên các worksheet của các file *.xls trùng nhau hay trong các worksheet có dùng các thông tin liên kết...
   

  Chuyên mục: Lập trình