• Thứ Ba, 16/01/2007 13:52 (GMT+7)

  Tạo bộ đếm số người online bằng ASP.NET

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình asp.net để tạo bộ đếm số người online và dịch từ số đó sang chữ. 
   

  Trả lời :

  Cụm từ "số người on-line" của bạn không rõ ràng, thường thì người ta chỉ muốn đếm xem có bao nhiêu người đã truy xuất website cụ thể. Để xây dựng trang ASP hiển thị dòng chữ miêu tả số người đã truy xuất website (hay trang web) của mình, bạn cần giải quyết 2 vấn đề cơ bản:
   - Viết hàm chuyển đổi từ số nguyên sang dòng chữ phát âm số nguyên đó.
   - Tăng counter đếm (thường phải được để trên file hay database để lưu giữ lâu dài ngay cả khi trang web không được truy xuất hay máy server bị shutdown), rồi dùng hàm chuyển đổi counter hiện hành sang chuỗi phát âm tương ứng và hiển thị ở vị trí thích hợp trên trang web.
   Đoạn lệnh sau đây là của trang ASP demo do chúng tôi viết, mỗi khi có người dùng nào đó truy xuất sẽ lưu thông tin về người dùng đó lên table tên là ClientsTab, rồi đếm tổng số người dùng đã truy xuất từ trước đến nay và hiển thị chuỗi phát âm lên trang web kết quả:
   <html>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <head>
   <%
   '------------------------------------
   ' Hàm đổi 1 số có tối đa 3 ký số thành chuỗi tương ứng.
   '-------------------------------------
   Private Function sotram2chu(socandoi) 'As String
   ' Khai báo dữ liệu
   Dim chuso(11) 'As String
   Dim shangchuc, shangtram, shangdonvi
   Dim str 'As String
   chuso(1) = "một"
   chuso(2) = "hai"
   chuso(3) = "ba"
   chuso(4) = "bốn"
   chuso(5) = "năm"
   chuso(6) = "sáu"
   chuso(7) = "bảy"
   chuso(8) = "tám"
   chuso(9) = "chín"
   str = ""
   ' Kiểm tra số cần đổi có hợp lệ không
   If socandoi >= 1000 Then
   sotram2chu = "???"
   Exit Function
   End If
   'Xác định 3 ký số miêu tả hàng trăm, hàng chục & đơn vị
   shangtram = socandoi \ 100
   socandoi = socandoi Mod 100
   shangchuc = socandoi \ 10
   shangdonvi = socandoi Mod 10
   If shangtram >= 1 Then
   str = chuso(shangtram) & " trăm"
   End If
   If shangchuc >= 2 Then
   str = str & " " & chuso(shangchuc) & " mươi"
   ElseIf shangchuc = 1 Then
   str = str & " mười"
   End If
   If shangdonvi = 0 Then
   sotram2chu = str
   Exit Function
   End If
   If shangchuc = 0 Then
   If shangtram <> 0 Then
   str = str & " lẻ " & chuso(shangdonvi)
   Else
   str = str & " " & chuso(shangdonvi)
   End If
   sotram2chu = str
   Exit Function
   End If
   If shangchuc = 1 Then
   If shangdonvi <> 5 Then
   str = str & " " & chuso(shangdonvi)
   Else
   str = str & " lăm"
   End If
   sotram2chu = str
   Exit Function
   End If
   If shangdonvi = 1 Then
   str = str + " mốt"
   ElseIf shangdonvi = 5 Then
   str = str + " lăm"
   Else
   str = str + " " + chuso(shangdonvi)
   End If
   sotram2chu = str
   End Function
   
   '------------------------------------
   ' Hàm đổi 1 số nguyên bất kỳ thành chuỗi phát âm tương ứng
   '------------------------------------
   Private Function so2chu(socandoi)
   Dim idx 'As Integer
   Dim ba_kyso 'As Integer
   Dim str, str_tram 'As String
   Dim tu_ngan_cach 'As String
   Dim chu_cach(5) 'As String
   chu_cach(1) = "tỷ"
   chu_cach(2) = "ngàn"
   chu_cach(3) = "triệu"
   idx = 0 ' vi tri dau cham phan cach tung 3 ky so
   str = ""
   str_tram = ""
   While socandoi <> 0
   ba_kyso = socandoi Mod 1000
   socandoi = socandoi \ 1000
   str_tram = sotram2chu(ba_kyso) 'nen bo cac khoang trong dan dau
   If idx = 0 Then ' vi tri don vi
   str = str_tram
   ElseIf Len(str_tram) <> 0 Then 'vi tri ngan, trieu, ty
   tu_ngan_cach = chu_cach((idx Mod 3) + 1)
   str = str_tram + " " + tu_ngan_cach + " " + str
   ElseIf (idx Mod 3) = 0 Then
   str = "tỷ " + str
   End If
   idx = idx + 1
   Wend
   so2chu = str
   End Function
   
   //hàm lưu thông tin về người dùng truy xuất và đếm số lượt người
   Function UserCount()
   'khai báo các biến cần dùng
   dim MyConnection
   dim MyCommand
   dim MyRecordset
   'tạo 1 connection đến database dung DSN
   set MyConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   MyConnection.Open "DSN=MyDatabase"
   
   'tạo đối tượng Command
   set MyCommand = Server.CreateObject("ADODB.Command")
   MyCommand.ActiveConnection = MyConnection
   'lưu thông tin người dùng đang truy xuất vào database
   MyCommand.CommandText = "INSERT INTO ClientsTab VALUES ('" & Request.ServerVariables("Remote_Addr") & "','" & Request.ServerVariables("Path_Info") & "','" & Request.ServerVariables("HTTP_User_Agent") & "')"
   MyCommand.Execute()
   'đọc tất cả record trong table ClientsTab
   MyCommand.CommandText = "SELECT * FROM ClientsTab"
   set MyRecordset = MyCommand.Execute()
   clientnum = 0
   'đếm số record trong table ClientsTab
   Do While Not MyRecordset.EOF
   clientnum = clientnum + 1
   MyRecordset.MoveNext
   Loop
   'đổi số lượt người ra chuỗi phát âm
   usercount=so2chu(clientnum)
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   MyRecordset.Close
   MyConnection.Close
   End Function
   %>
   </head>
   
   <body>
   Bạn là người truy cập thứ <b><%=UserCount()%></b> tới trang web này.
   ...
   </body>
   </html>
   

  Chuyên mục: Lập trình