• Thứ Hai, 12/02/2007 09:23 (GMT+7)

  Cách vô hiệu nút close của MDI form

  Câu hỏi :
  Xin hỏi có cách nào vô hiệu hóa nút close của MDI form không? Nếu không thì có cách nào cho phép chọn lựa tắt chương trình hoặc không khi nhấn vào nút close? 
   

  Trả lời :

  Nút Close của form VB 6.0 (form chính hay form MDI child) tương ứng với option Close trong menu hệ thống của form đó, do đó bạn có thể vô hiệu hóa nút Close của form bằng cách cấm option Close trong menu hệ thống của form đó. Sau đây là đoạn code VB (được đặt trong hàm Form_Load của form tương ứng) vô hiệu hóa nút Close.

   Option Explicit
   'khai báo các hàm API Windows cần dùng
   Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32"(ByVal hWnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
   
   Private Declare Function ModifyMenu Lib "user32" Alias "ModifyMenuA"(ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpString As Any) As Long
   
   Private Declare Function GetMenuItemID Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long
   
   'khai báo các hằng cần dùng
   Const MF_BYPOSITION = &H400&
   Const MF_GRAYED = &H1&
   Const MF_BYCOMMAND = &H0&
   
   'Viết thêm code cho hàm Form_Load
   Private Sub Form_Load()
   'đoạn code để vô hiệu hóa nút Close của form này
   Dim hwndParent As Long
   hwndParent = Me.hWnd
   DisableItem hwndParent, "&Close", 6
   'đoạn code thực hiện các chức năng còn lại của form
   ...
   End Sub
   
   'thủ tục cấm 1 option menu
   Sub DisableItem(hWnd As Long, sMenuCaption As String, iMenuPos As Integer)
   Dim hMenu As Long
   Dim hItem As Long
   hMenu = GetSystemMenu(hWnd, 0)
   hItem = GetMenuItemID(hMenu, iMenuPos)
   ModifyMenu hMenu, hItem, MF_BYCOMMAND Or MF_GRAYED, -9, sMenuCaption
   End Sub
   

  Chuyên mục: Lập trình