• Thứ Hai, 12/02/2007 09:14 (GMT+7)

  Hướng dẫn lập trình C++ xuất file *.bmp ra màn hình?

  Lượt xem 3208
  Đánh giá

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình C++ xuất file *.bmp ra màn hình? 


  Trả lời :
  Để xuất file ảnh *.bmp ra cửa sổ màn hình ứng dụng, bạn có thể dùng các hàm API Windows khác nhau, trong đó 2 hàm chính yếu là LoadImage() để nạp file ảnh vào bộ nhớ và hàm BitBlt (hay StretchBlt) để hiển thị ảnh lên cửa sổ màn hình. Sau đây là đoạn code VC++ điển hình để hiển thị file ảnh c:\test.bmp lên Form ứng dụng hiện hành:

   //nạp file ảnh vào đối tượng Bitmap
   HBITMAP hbm = (HBITMAP)LoadImage( NULL, "c:\\test.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );
   //kiểm tra, nếu thất bại thì dừng công việc
   if (hbm == NULL) return;
   //xác định Device context của form
   HDC hdc = this->GetDC()->m_hDC;
   //tạo 1 Device context mới tương thích với form
   HDC hdcTemp = CreateCompatibleDC(hdc);
   //chứa đối tượng bitmap vào DC mới
   SelectObject(hdcTemp, hbm);
   //xác định kích thước của bitmap.
   BITMAP bm;
   GetObject(hbm, sizeof(BITMAP), &bm);
   //hiển thị bitmap lên vị trí (50,50) của form.
   BitBlt(hdc, 50, 50, bm.bmWidth + 50, bm.bmHeight + 50, hdcTemp, 0, 0, SRCCOPY);
   //giải phóng DC của form
   ::ReleaseDC(m_hWnd,hdc);
   
  Ý kiến phản hồi và bình luận      Gởi ý kiến của bạn ?
  Chuyên mục: Lập trình