• Thứ Hai, 12/02/2007 09:02 (GMT+7)

  Restart và Shutdown máy tính bằng ASP

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn viết code ASP hoặc Html hoặc Javascript tạo 2 button trên trang web: 1 button restart máy, 1 button shutdown máy.  Trả lời :

  Đoạn code ASP chạy trực tiếp trên server nên không đáp ứng được yêu cầu của bạn, do đó bạn chỉ có thể dùng công nghệ "client script" để giải quyết yêu cầu của mình, tuy nhiên công nghệ script thường không đủ mạnh để thực hiện các chức năng hệ thống như shutdown hay restart máy, do đó bạn phải dùng script kèm theo COM hay ActiveX. Ý tưởng của bạn là sẽ xây dựng 1 thành phần COM hay ActiveX, thành phần này chứa ít nhất 2 tác vụ: 1 tác vụ để restart máy (giả sử tên là Restart) và tác vụ khác để shutdown máy (giả sử tên là Shutdown).

  Sau khi có thành phần COM hay ActiveX rồi, bạn nhúng nó vào trang web chứa 2 button bằng tag <Object> rồi hiện thực 2 hàm xử lý sự kiện nhấn chuột cho 2 button: button Restart sẽ gọi tác vụ Restart và button Shutdown sẽ gọi tác vụ Shutdown. Trang web giải quyết yêu cầu của bạn có thể được viết như sau:

   <html><head>
   <meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
   <title></title>
   </head>
   <body>
   <object id=MyActX style="LEFT: 0px; WIDTH: 1px; TOP: 0px; HEIGHT: 1px" height=1 classid=clsid:04EF5FEA-BE1A-11D3-9F03-40F847C10000>
   <param name="_Version" value="65536">
   <param name="_ExtentX" value="26">
   <param name="_ExtentY" value="26">
   <param name="_StockProps" value="0"></object>
   <p>
   <br><input id=button1 type=button value=Shutdown onclick=MyActX.Shutdown()>
   </p> <p>
   <input id=button2 type=button value=Restart onclick=MyActX.Restart()>
   </p>
   </body>
   </html>
   Lưu ý, để trang web trên chạy được, bạn phải xây dựng ActiveX với tên nhận dạng là clsid=04EF5FEA-BE1A-11D3-9F03-40F847C10000 và chứa 2 tác vụ Shutdown(), Restart().
   

  Chuyên mục: Lập trình