• Thứ Tư, 18/04/2007 09:23 (GMT+7)

  Code chuyển từ font TCVN3 sang tiếng Việt không dấu.

  Câu hỏi :
  Xin hỏi code chuyển từ font TCVN3 sang tiếng Việt không dấu. 
   

  Trả lời :

  Việc chuyển chuỗi có dấu từ bảng mã TCVN3 về chuỗi không dấu là trường hợp đặc biệt của hoạt động chuyển mã. Có nhiều phương pháp giải quyết khác nhau, trong đó phương pháp dùng bảng tra là đơn giản và dễ hiện thực hơn cả. Ý tưởng của phương pháp này là xây dựng 1 bảng tra có n (=256) phần tử, mỗi phần tử chứa mã ký tự không dấu tương ứng với ký tự có dấu của bảng mã TCVN3. Đoạn code VB hiện thực ý tưởng trên như sau:

   'định nghĩa bảng tra từng ký tự TCVN3 ra ký tự không dấu tương ứng
   Dim Khongdau(0 To 255) As Byte
   
   'thủ tục khởi động nội dung của bảng Khongdau
   'phải gọi thủ tục này 1 lần trước khi dùng hàm Xoadau dưới đây
   Sub InitKhongdau()
   'lúc đầu tất cả ký tự giống nhau
   For i = 0 To 255
   Khongdau(i) = i
   Next i
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự có dấu
   Khongdau(&HA1) = AscB("A")
   Khongdau(&HA2) = AscB("A")
   Khongdau(&HA3) = AscB("E")
   Khongdau(&HA4) = AscB("O")
   Khongdau(&HA5) = AscB("O")
   Khongdau(&HA6) = AscB("U")
   Khongdau(&HA7) = AscB("D")
   Khongdau(&HA8) = AscB("a")
   Khongdau(&HA9) = AscB("a")
   Khongdau(&HAA) = AscB("e")
   Khongdau(&HAB) = AscB("o")
   Khongdau(&HAC) = AscB("o")
   Khongdau(&HAD) = AscB("u")
   Khongdau(&HAE) = AscB("d")
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự a có dấu
   For i = &HB5 To &HCC
   Khongdau(i) = AscB("a")
   Next i
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự e có dấu
   For i = &HCC To &HD6
   Khongdau(i) = AscB("e")
   Next i
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự i có dấu
   For i = &HD7 To &HDE
   Khongdau(i) = AscB("i")
   Next i
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự o có dấu
   For i = &HE1 To &HEE
   Khongdau(i) = AscB("o")
   Next i
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự u có dấu
   For i = &HEF To &HF9
   Khongdau(i) = AscB("u")
   Next i
   'hiệu chỉnh các vị trí miêu tả ký tự y có dấu
   For i = &HFA To &HFF
   Khongdau(i) = AscB("y")
   Next i
   End Sub
   
   'hàm Xoadau sẽ xóa dấu của chuỗi nhập
   Private Function Xoadau(s As String) As String
   Dim buf() As Byte
   Dim slen As Integer
   slen = 0
   'chuyển chuỗi s về dạng ANSI
   buf = StrConv(s, vbFromUnicode)
   'xóa dấu từng ký tự của chuỗi
   For i = 0 To Len(s) - 1
   buf(i) = Khongdau(buf(i))
   Next i
   'chuyển kết quả về dạng Unicode của VB
   Xoadau = StrConv(buf, vbUnicode)
   End Function
   
   'Thủ tục thử xóa dấu chuỗi người dùng nhập vào
   Private Sub Command1_Click()
   'khởi động bảng chuyển
   InitKhongdau
   'thử xóa dấu chuỗi nhập ở Textbox
   MsgBox Xoadau(Text1.Text)
   End Sub

  Lưu ý rằng thủ tục InitKhong dau() phải được gọi 1 lần để khởi động giá trị đúng cho bảng Khongdau, sau đó bạn có quyền gọi hàm Xoadau() bất kỳ lúc nào với số lần bất kỳ.

   

  Chuyên mục: Lập trình