• Thứ Ba, 15/05/2007 09:54 (GMT+7)

  Cân chỉnh Richtexbox trong VB6

  Câu hỏi :
  1. Xin hỏi cách điều chỉnh chiều cao của Richtextbox trong VB6 cho phù hợp với số dòng khi gán nội dung vào, nội dung có độ dài ngắn khác nhau.

  2. Muốn dồn nội dung của các Richtextbox vào 1 Richtextbox mà vẫn giữ nguyên định dạng, ảnh, công thức thì làm thế nào? 

  Trả lời :

  1. Bạn có thể gọi tác vụ Move của đối tượng RichTextBox (hay bất kỳ đối tượng giao diện nào) để thay đổi động kích thước và vị trí của nó. Cú pháp của tác vụ Move như sau:
  RichTextBox1.Move left, top, width, height
   
   Tuy nhiên ý tưởng thay đổi kích thước của đối tượng RichTextBox để hiển thị hết nội dung của nó là ý tưởng dở và không khả thi trong trường hợp tổng quát vì nội dung của RichTextBox có thể rất dài gồm hàng trăm, hàng ngàn trang giấy. Cách thông thường là thêm scrollbar ngang và dọc để người dùng có thể dời đến phần nội dung cần xem xét theo thời gian.

  2. Về nguyên tắc, bất kỳ thao tác nào được thực hiện thủ công đều có thể được lập trình. Thí dụ đoạn code VB sau cho phép copy toàn bộ nội dung (văn bản, hình ảnh, công thức..) của RichTextBox1 rồi dán kết quả vào sau nội dung hiện hành của RichTextBox2 (nối vào đuôi).
   
   Private Declare Sub Sleep Lib 'kernel32' (ByVal dwMilliseconds As Long)
   Private Sub btnCopy_Click()
   'Đưa cursor về RichTextBox1
   RichTextBox1.SetFocus
   'Chọn toàn bộ nội dung của nó
   SendKeys '^a'
   'Copy vào clipboard
   SendKeys '^c'
   'Đưa cursor về RichTextBox2, giả sử đi ngay sau RichTextBox1 bằng phương pháp chuyển TAB
   SendKeys '{TAB}'
   'Đưa cursor về cuối RichTextBox2
   SendKeys '^{end}'
   'Dán nội dung clipboard vào
   SendKeys '^v'
   End Sub. 

  Chuyên mục: Lập trình