• Thứ Ba, 18/09/2007 10:31 (GMT+7)

  Lập trình VC# không phụ thuộc vào giao diện hệ điều hành?

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình giao diện cho phần mềm bằng VC# để không phụ thuộc vào giao diện của hệ điều hành (như Windows Vista, XP, 9x...).
   

  Trả lời :

  Ý tưởng của bạn về việc dùng VC# viết ứng dụng nhưng không muốn phụ thuộc vào giao diện của hệ điều hành là không chính đáng vì những lý do sau:

   - Bản thân ứng dụng VC# chỉ chạy được trên framework .Net, mà framework .Net hiện chỉ được hiện thực trên Windows NT (NT, 2000, XP, Vista), như vậy nếu bạn dùng VC# thì ứng dụng của bạn đã phụ thuộc vào Win NT và chỉ chạy được trên Win NT thôi, cho dù bạn sử dụng hay không sử dụng các đối tượng giao diện của Windows.

   - Ở cấp độ lập trình, HĐH Windows chỉ cung cấp các hàm API cơ bản giúp ứng dụng tạo giao diện theo yêu cầu riêng của ứng dụng, tuy nhiên việc dùng các hàm API khá khó khăn, nặng nề nên các ngôn ngữ lập trình thường được hỗ trợ thêm các thư viện đồ họa cao cấp, các thư viện này cung cấp các đối tượng giao diện rất dễ dùng và an toàn. Trong thực tế, những người lập trình không chuyên thường chỉ dùng các đối tượng trong thư viện lập trình của ngôn ngữ để xây dựng giao diện ứng dụng của mình, trong trường hợp này, ứng dụng phụ thuộc vào "giao diện" do thư viện lập trình cung cấp, chứ không phụ thuộc trực tiếp hệ điều hành. Thí dụ, nếu bạn lập trình bằng Java, ứng dụng thường chỉ dùng các đối tượng trong các package JDK của hãng SUN, do đó ứng dụng sẽ có giao diện không phụ thuộc vào HĐH, bạn sẽ thấy như nhau khi ứng dụng chạy trên Windows hay trên Linux.

  Chuyên mục: Lập trình