• Thứ Sáu, 19/10/2007 09:52 (GMT+7)

  Lập trình C++ thực hiện các lệnh mở file

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn đoạn code C++ thực hiện các lệnh mở file, và mở nhanh file đó với các chương trình khác nhau.

   

  Trả lời :

  Bạn có thể dùng 1 trong nhiều thư viện C hay C++ khác nhau ở các mức độ từ thấp đến cao để truy xuất file, tuy nhiên để dễ dàng kiểm soát việc truy xuất file đồng thời bởi nhiều ứng dụng khác nhau, bạn nên dùng các hàm API của Windows hay các class đối tượng có sẵn trong MFC. Sau đây là đoạn code C++ thí dụ trong CD MSDN dùng các hàm API Windows như CreateFile, ReadFile, WriteFile, LockFile, UnLockFile, CloseHandle... để đọc nội dung file one.txt rồi ghi vào cuối file two.txt có sẵn:

   //khai báo các biến cần dùng
   HANDLE hFile;
   HANDLE hAppend;
   DWORD dwBytesRead, dwBytesWritten, dwPos;
   char buff[4096];
   // Mở file one.txt đã có sẵn
   hFile = CreateFile("ONE.TXT", // open ONE.TXT
   GENERIC_READ, // open for reading
   0, // do not share
   NULL, // no security
   OPEN_EXISTING, // existing file only
   FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // normal file
   NULL); // no attr. template
   
   //kiểm tra kết quả
   if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
   ErrorHandler("Could not open ONE."); // process error
   }
   
   //Mở file two.txt, nếu chưa có thì tạo mới
   hAppend = CreateFile("TWO.TXT", // open TWO.TXT
   GENERIC_WRITE, // open for writing
   0, // do not share
   NULL, // no security
   OPEN_ALWAYS, // open or create
   FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // normal file
   NULL); // no attr. template
   
   //kiểm tra kết quả
   if (hAppend == INVALID_HANDLE_VALUE) {
   ErrorHandler("Could not open TWO."); // process error
   }
   
   //Đọc nội dung file one.txt rồi ghi vào cuối file two.txt
   //Có khóa file two.txt để cấm ứng dụng khác truy xuất trong lúc ghi dữ liệu
   //Rồi mở khóa sau khi hoạt động ghi hoàn thành
   do {
   //lặp đọc từng khối 4096 byte dữ liệu
   if (ReadFile(hFile, buff, 4096, &dwBytesRead, NULL)) {
   dwPos = SetFilePointer(hAppend, 0, NULL, FILE_END);
   LockFile(hAppend, dwPos, 0, dwPos + dwBytesRead, 0);
   WriteFile(hAppend, buff, dwBytesRead,&dwBytesWritten, NULL);
   UnlockFile(hAppend, dwPos, 0, dwPos + dwBytesRead, 0);
   }
   } while (dwBytesRead == 4096);
   
   // Đóng cả 2 file lại
   CloseHandle(hFile);
   CloseHandle(hAppend); 

  Chuyên mục: Lập trình