• Thứ Sáu, 16/11/2007 08:15 (GMT+7)

  Kích hoạt ứng dụng Excel/Word trong form Access

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách thiết kế form trong Access để khi nhấn nút lệnh sẽ mở được file Excel hay Word.

  Trả lời :

  Bạn có thể dùng phần tử “Command Button” trong cửa sổ Toolbox để tạo nút lệnh. Ngay sau khi bạn vẽ nút lệnh vào form xong, cửa sổ “Command Button Wizard” sẽ hiển thị lên, bạn chọn mục “Miscellaneous” trong danh sách “Categories” rồi nhấn nút Cancel để hoàn thành việc tạo nút lệnh. Sau đó, bạn nhấn phải chuột trên nút lệnh vừa vẽ để hiển thị menu pop-up kèm theo; bạn chọn mục “Build Events”, chọn mục “Code Builder” rồi nhấn button OK để hoàn thành việc tạo thủ tục xử lý sự kiện Click chuột trên nút lệnh tương ứng. Bạn có thể viết code VBA vào thân của thủ tục này để giải quyết chức năng mà bạn muốn.

  Để mở file Word, cách tốt nhất là kích hoạt ứng dụng Word rồi nhờ nó mở file Word để người dùng xem/hiệu chỉnh nội dung. Tương tự, để mở file Excel, cách tốt nhất là kích hoạt ứng dụng Excel rồi nhờ nó mở file Excel để người dùng xem/hiệu chỉnh nội dung. Để kích hoạt ứng dụng và yêu cầu nó mở file dữ liệu kèm theo, bạn có thể gọi hàm API Windows tên là WinExec(). Sau đây là đoạn code VBA mẫu miêu tả thủ tục xử lý nút lệnh, nó kích hoạt Word (Excel) và yêu cầu ứng dụng này mở file dữ liệu kèm theo:

   ‘khai báo hàm API cần gọi
   Private Declare Function WinExec Lib “kernel32” (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long
   ‘định nghĩa hằng cần dùng
   Const SW_SHOWNORMAL = 1
   
   ‘thủ tục đáp ứng Click chuột trên button chạy Word
   Private Sub btnWord_Click()
   WinExec “””c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\winword.exe”” c:\YourData\yourfile.doc”, SW_SHOWNORMAL
   End Sub
   ‘thù tục đáp ứng Click chuột trên button chạy Excel
   Private Sub btnExcel_Click()
   WinExec “””c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\excel.exe”” c:\YourData\yourfile.xls”, SW_SHOWNORMAL
   End Sub

  Lưu ý chuỗi miêu tả đường dẫn của file khả thi cần chạy được đặt trong cặp nháy kép nếu đường dẫn có chứa các ký tự trống. Khi ứng dụng đã được kích hoạt, nó sẽ chạy song song và độc lập với ứng dụng kích hoạt nó.
   

  Chuyên mục: Lập trình