• Thứ Hai, 24/12/2007 08:34 (GMT+7)

  VB6 hỗ trợ class và method?

  Câu hỏi :
  Trong VB 6 có thể thực hiện lập trình theo kiểu OOP - sử dụng class và method được không? Thường tôi thấy code được nhúng thãng vào form giao diện của ứng dụng (lập trình theo từng sự kiện của các điều khiển trên form), không hề thấy dùng class và method như các ngôn ngữ C# hay Java.
   

  Trả lời :

   VB 6.0 là ngôn ngữ lập trình hỗ trợ cả hai phương pháp lập trình: phương pháp hướng đối tượng (OOP) và phương pháp hướng cấu trúc (cổ điển).

   Nếu dùng phương pháp lập trình hướng cấu trúc, bạn có thể tổ chức chương trình gồm nhiều “standard module”, mỗi module chứa nhiều thủ tục chức năng, trong đó thủ tục Main() là điểm nhập bắt đầu chạy ứng dụng.

   Nếu dùng phương pháp lập trình OOP, bạn có thể tổ chức chương trình như là tập các class đối tượng, mỗi class gồm nhiều thuộc tính dữ liệu và tác vụ (method) được định nghĩa trong một “class module”. Form ứng dụng là trường hợp đặc biệt của class. Tuy nhiên mức độ hỗ trợ hướng đối tượng của VB 6.0 rất thấp, VB 6.0 không hỗ trợ các tính chất như kiểu trừu tượng (abstract type hay interface), thừa kế (inheritance), đa xạ (polymorphism)...

   Để định nghĩa 1 class trong Project VB 6.0, bạn hãy chạy VB 6.0, mở hay tạo mới Project ứng dụng, dời chuột về phần tử gốc của cây Project trong cửa sổ Project (thường nằm phía trên phải của màn hình VB 6.0), ấn phải chuột vào phần tử gốc, chọn mục Add.Class Module. Sau khi class module được tạo mới, bạn hãy đặc tả nội dung chi tiết của class: các thuộc tính và các tác vụ của nó. Mã nguồn của 1 class trong class module có dạng như sau:

   'đặc tả class tên là MyClass
   'định nghĩa các thuộc tính
   Private Name As String
   ...
   Public Age As Integer
   ...
   'định nghĩa các method
   Private Sub Class_Initialize()
   ...
   End Sub
   Private Sub Class_Terminate()
   ...
   End Sub
   Public Sub MySub (x As int)
   ...
   End Sub
   Public Function MyCos (x As Double) As Double
   ...
   End Function

   Thành phần nào cần giấu đi thì bạn dùng từ khóa Private, thành phần nào cho người dùng thấy và truy xuất thì bạn dùng từ khóa Public. Tên của class module chính là tên của class được định nghĩa trong module đó.

  Chuyên mục: Lập trình