• Thứ Hai, 18/02/2008 09:06 (GMT+7)

  Ứng dụng đọc thông tin của ổ cứng bằng VB 6.0.

  Câu hỏi :
  Hướng dẫn viết ứng dụng đọc thông tin của ổ cứng bằng VB 6.0.
    

  Trả lời :

  Bạn có thể dùng hàm API Windows có tên là DeviceIoControl() để truy xuất các thông tin vật lý của ổ cứng như Model number, Serial number, Firmware revision... Các hằng và các kiểu dữ liệu phục vụ cho việc truy xuất thông tin vật lý của ổ cứng được định nghĩa trong bộ DDK (Device Development Kit). Sau đây chúng tôi giới thiệu qui trình điển hình để viết 1 ứng dụng VB 6.0 đơn giản, ứng dụng này cho phép bạn chọn ổ cứng và xem các thông tin vật lý liên quan đến đĩa cứng.

   1. Chạy VB 6.0, tạo Project dạng "Standard EXE".
   2. Khi Form của ứng dụng hiển thị, hãy thiết kế Form có dạng sau:
   Trong đó TextBox có tên là txtDrive, button có tên là btnStart, ListBox có tên là lstInfo.
   3. Ấn kép chuột vào button "Xem thông tin" để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột cho button này. Khi cửa sổ soạn code của Form hiển thị, bạn hãy nhập đoạn lệnh VB 6.0 sau đây vào:

   'code cho Form1
   Option Explicit
   'định nghĩa các hằng cần dùng cho hàm CreateFile
   Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
   Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
   Private Const GENERIC_READ = &H80000000
   Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
   Private Const OPEN_EXISTING = 3
   Private Const CREATE_NEW = 1
   'định nghĩa các hằng, các kiểu cần dùng cho hàm DeviceIoControl
   'các thông tin này được lấy từ bộ DDK
   Private Const DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA = &H7C088
   Private Enum HDINFO
   HD_MODEL_NUMBER
   HD_SERIAL_NUMBER
   HD_FIRMWARE_REVISION
   End Enum
   Private Type IDEREGS
   bFeaturesReg As Byte
   bSectorCountReg As Byte
   bSectorNumberReg As Byte
   bCylLowReg As Byte
   bCylHighReg As Byte
   bDriveHeadReg As Byte
   bCommandReg As Byte
   bReserved As Byte
   End Type
   Private Type SENDCMDINPARAMS
   cBufferSize As Long
   irDriveRegs As IDEREGS
   bDriveNumber As Byte
   bReserved(1 To 3) As Byte
   dwReserved(1 To 4) As Long
   End Type
   Private Type DRIVERSTATUS
   bDriveError As Byte
   bIDEStatus As Byte
   bReserved(1 To 2) As Byte
   dwReserved(1 To 2) As Long
   End Type
   Private Type SENDCMDOUTPARAMS
   cBufferSize As Long
   DStatus As DRIVERSTATUS
   bBuffer(1 To 512) As Byte
   End Type
   'Định nghĩa các hàm API cần dùng
   Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
   Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
   Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" (ByVal hDevice As Long, ByVal dwIoControlCode As Long, lpInBuffer As Any, ByVal nInBufferSize As Long, lpOutBuffer As Any, ByVal nOutBufferSize As Long, lpBytesReturned As Long, ByVal lpOverlapped As Long) As Long
   'Định nghĩa hàm GetHDInfo để đọc thông tin vật lý disk
   Private Function GetHDInfo(Drive As Integer, hdi As HDINFO) As String
   Dim bin As SENDCMDINPARAMS
   Dim bout As SENDCMDOUTPARAMS
   Dim hdh As Long
   Dim br As Long
   Dim ix As Long
   Dim hddfr As Long
   Dim hddln As Long
   Dim s As String
   Select Case hdi 'Kiểm tra chức năng
   Case HD_MODEL_NUMBER
   hddfr = 55 'thiết lập vị trí buffer chứa ModelNumber
   hddln = 40 'thiết lập độ dài buffer chứa ModelNumber
   Case HD_SERIAL_NUMBER
   hddfr = 21 'thiết lập vị trí buffer chứa SerialNumber
   hddln = 20 'thiết lập độ dài buffer chứa SerialNumber
   Case HD_FIRMWARE_REVISION
   hddfr = 47 'thiết lập vị trí buffer chứa FirmwareRevision
   hddln = 8 'thiết lập độ dài buffer chứa FirmwareRevision
   Case Else
   Err.Raise 10001, "Illegal HD Data type" 'Báo lỗi
   End Select
   'tạo file nhận dạng ổ cứng cần đọc thông tin
   hdh = CreateFile("\\.\PhysicalDrive" & Drive, GENERIC_READ + GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ + FILE_SHARE_WRITE, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0)
   'kiểm tra việc tạo file
   If hdh = 0 Then
   Err.Raise 10003, , "Error on CreateFile"
   End If
   'thiết lập các thông số cần truyền
   With bin
   .bDriveNumber = Drive
   .cBufferSize = 512
   With .irDriveRegs
   If (Drive And 1) Then
   .bDriveHeadReg = &HB0
   Else
   .bDriveHeadReg = &HA0
   End If
   .bCommandReg = &HEC
   .bSectorCountReg = 1
   .bSectorNumberReg = 1
   End With
   End With
   'gọi hàm DeviceIoControl để đọc thông tin
   DeviceIoControl hdh, DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA, bin, Len(bin), bout, Len(bout), br, 0
   'copy thông tin cần truy xuất
   s = ""
   For ix = hddfr To hddfr + hddln - 1 Step 2
   If bout.bBuffer(ix + 1) = 0 Then Exit For
   s = s & Chr(bout.bBuffer(ix + 1))
   If bout.bBuffer(ix) = 0 Then Exit For
   s = s & Chr(bout.bBuffer(ix))
   Next ix
   GetHDInfo = Trim(s)
   'Đóng handle disk
   CloseHandle hdh
   End Function
   'thủ tục xử lý click chuột trên button Start
   Private Sub btnStart_Click()
   Dim Drive As Integer
   Drive = Val(txtDrive)
   lstInfo.Clear
   lstInfo.AddItem "Current drive: " & Drive
   lstInfo.AddItem ""
   lstInfo.AddItem "Model number: " & GetHDInfo(Drive, HD_MODEL_NUMBER)
   lstInfo.AddItem "Serial number: " & GetHDInfo(Drive, HD_SERIAL_NUMBER)
   lstInfo.AddItem "Firmware Revision: " & GetHDInfo(Drive, HD_FIRMWARE_REVISION)
   End Sub

   4. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng, nhập 0 vào TextBox (tương ứng với đĩa cứng đầu tiên của máy), chọn button "Xem thông tin" và xem kết quả trong ListBox.

   Bạn có thể liên hệ với tòa soạn TGVT để copy Project VB 6.0 (tên là VBDispDiskInfo) quản lý tiện ích hiển thị thông tin vật lý đĩa cứng được trình bày ở phần trả lời này.

  Chuyên mục: Lập trình