• Thứ Năm, 20/03/2008 09:53 (GMT+7)

  Xử lý chức năng tra cứu nhân viên trong lập trình VB6

  Câu hỏi :

  Tôi có một vấn đề chưa giải quyết được trong lập trình xử lý cơ sở dữ liệu bãng VB 6.0 như sau:
   1. Cơ sở dữ liệu tạo trong SQL Server 2000, trong đó có một trường hình ảnh trong TABLE HoSoNV có kiểu dữ liệu là nvarchar độ dài 50 ký tự chứa đường dẫn trỏ đến hình ảnh của từng nhân viên.
   2. Dùng VB 6.0 thiết kế một form tra cứu thông tin nhân viên như sau:
   - Nhập các thông tin yêu cầu để tra cứu
   - Nhấn nút tra cứu thì hiện ra thông tin và hình ảnh của nhân viên đó dưới dạng data_Report của VB 6.0 hoặc report được thiết kế bãng phần mềm Crystal Report.
   Xin hướng dẫn.


      Trả lời :

  Đối tượng Data Report trong môi trường VB 6.0 chỉ hỗ trợ đối tượng RptImage để hiển thị ảnh bitmap, tuy nhiên đối tượng này không có khả năng liên kết (bound) với field dữ liệu của database. Tóm lại nếu bạn dùng đối tượng Data Report của VB 6.0, bạn khó lòng hiển thị ảnh bitmap của các record trong table cần report.

   Một trong các cách khắc phục là dùng đối tượng Report của Microsoft Access vì nó hỗ trợ đối tượng "Bound Object Frame" và đối tượng này có thể liên kết (bound) với field dữ liệu thuộc kiểu OLE Embedded của table dữ liệu và hiển thị tốt nội dung bitmap trong field này. Lưu ý, ngay cả khi dùng Report trong Access, field miêu tả ảnh bitmap trong table phải có kiểu OLE Embedded và chứa nội dung "Bitmap Image" thì đối tượng "Bound Object Frame" trong Report mới hiển thị được, còn nếu bạn chỉ chứa đường dẫn file bitmap trong field dữ liệu, đối tượng "Bound Object Frame" không thể hiển thị ảnh bitmap của file đó được.

  Chuyên mục: Lập trình