• Thứ Năm, 20/03/2008 09:44 (GMT+7)

  Chuyển đổi font TCVN sang Unicode trong dữ liệu Foxpro

  Câu hỏi :

  Tôi có một cở sở dữ liệu của Foxpro lưu dưới dạng file *.dbf và *.cdx, font chữ TCVN. Tôi muốn chuyển đổi từ TCVN sang Unicode, cụ thể như sau: import tự động file *.dbf hoặc *.cdx của Foxpro vào MySQL, sau đó hiển thị theo font Unicode lên trang web. Xin hướng dẫn.     Trả lời :
  Yêu cầu của bạn gồm 2 vấn đề chính cần giải quyết:
   1. Chuyển mã tiếng Việt 1 chuỗi văn bản từ bản mã này sang bản mã khác (cụ thể là từ TCVN sang Unicode). Chúng tôi có viết sẵn 1 thành phần COM (linh kiện phần mềm theo chuẩn Component Object Model của Microsoft) để cho phép chuyển mã chuỗi văn từ từ bản mã này sang bản mã khác.

   2. Copy các record dữ liệu từ file *.dbf hay *.cdx sang 1 table của MySQL.
   File *.dbf hay *.cdx tương ứng với 1 bảng (table) dữ liệu trên các database Access, MySQL, SQL Server,... Do đó việc chuyển thông tin từ file *.dbf sang Access là hoạt động copy dữ liệu từ table này sang table khác. Ở các số báo trước chúng tôi đã trình bày mã nguồn viết bằng VB 6.0 và VB .Net dùng các đối tượng ADO để copy table này sang table khác.

   Sau đây chúng tôi xin trình bày qui trình điển hình để xây dựng ứng dụng bằng VB 6.0 đọc nội dung từ file *.dbf, chuyển mã tiếng Việt từ TCVN sang Unicode cho bất kỳ field chuỗi nào, rồi ghi kết quả lên table của MySQL. Ứng dụng xây dựng được có tính tổng quát cao vì nó cho phép chuyển dữ liệu từ table của bất kỳ database server nào sang table của bất kỳ database server nào (FoxPro, Excel, Access, MySQL, SQL, Oracle...).

   1. Do Provider truy xuất database MySQL chưa có sẵn trên máy nên bạn cần phải tìm và cài đặt nó vào máy. Nếu bạn đã viết ứng dụng truy xuất database của MySQL thì bước này đã được thực hiện.

   2. Chạy Control Panel.Administrative Tools.Data Source (ODBC) để hiển thị cửa sổ "ODBC Data Source". Chọn tab System DSN, chọn button Add để định nghĩa tên DSN nhận dạng file *.dbf cần chuyển mã (lưu ý là file *.dbf chỉ chứa 1 table có tên trùng với tên file). Tiếp tục dùng button "Add" để định nghĩa tên DSN nhận dạng database MySQL cần chứa table của file *.dbf.

   3. Copy file miêu tả thành phần COM chuyển mã của chúng tôi vào 1 vị trí thư mục thích hợp trên máy rồi đăng ký nó vào Windows bằng cách chạy Start.Run, nhập hàng lệnh:
   C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe c:\COM\BkTrans.dll

   4. Chạy VB 6.0, tạo Project mới thuộc loại "Standard EXE" (loại Project mặc định có 1 Form giao diện rỗng ban đầu).

   5. Chọn menu Project.References để hiển thị cửa sổ Refrerences. Duyệt tìm và chọn mục BkTrans 1.0 Type Library để "add" thành phần COM phục vụ chuyển mã tiếng Việt vào Project. Tương tự, duyệt tìm và chọn mục Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library để "add" thành phần COM phục vụ truy xuất database.

   6. Thiết kế Form ứng dụng có 3 textbox và 1 button như sau. Đặt tên cho các textBox lần lượt là txtTable, txt DSN1, txtDSN2. Đặt tên cho button là btnStart.

   7. Nhấn đúp chuột vào button btnStart để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button rồi viết đoạn code thực hiện copy dữ liệu từ table sang table (có chuyển mã tiếng Việt từ TCVN sang Unicode) như sau:
   
   Option Explicit
   'thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button
   Private Sub btnStart_Click()
   'khai báo các biến cần dùng
   Dim Connection1 As ADODB.Connection
   Dim Connection2 As ADODB.Connection
   Dim Command1 As ADODB.Command
   Dim Command2 As ADODB.Command
   Dim RecordSet1 As ADODB.Recordset
   Dim RecordSet2 As ADODB.Recordset
   Dim strSQL As String
   Dim strBuf As String
   Dim fldBuf As String
   'khai báo đối tượng chuyển mã tiếng Việt
   Dim bktrans As New BKTRANSLib.BKTRANSLib
   'khởi động COM chuyển mã
   bktrans.Init
   'Tạo connection tới database nguồn
   Set Connection1 = New ADODB.Connection
   Connection1.Open "DSN=" & txtDSN1.Text
   'Tạo recordset chua cac data cua table nguon
   Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset
   RecordSet1.Open txtTable.Text, Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'Tạo connection tới database đích
   Set Connection2 = New ADODB.Connection
   Connection2.Open "DSN=" & txtDSN2.Text
   'Tạo command làm việc với database đích
   Set Command2 = New ADODB.Command
   Command2.ActiveConnection = Connection2
   'xây dựng SQL tạo Table đích
   strSQL = "CREATE TABLE " & txtTable.Text & "("
   'duyệt tìm từng field cua table nguon
   fStart = 1
   For Each fld In RecordSet1.Fields
   'tìm tên và kiểu của field
   Select Case fld.Type
   Case 2 strBuf = "Integer"
   Case 3 strBuf = "Long"
   Case 5 strBuf = "Currency"
   Case 6 strBuf = "Double"
   Case 11 strBuf = "Logical"
   Case 202 strBuf = "Text"
   Case 135 strBuf = "Date"
   Case 129 strBuf = "Text"
   Case 131 strBuf = "Integer"
   Case 133 strBuf = "Date"
   Case Else
   MsgBox "Type với mã " & fld.Type & " chua duoc xu ly!!!"
   End Select
   If fStart Then
   strSQL = strSQL & fld.Name & " " & strBuf
   fStart = 0
   Else
   strSQL = strSQL & ", " & fld.Name & " " & strBuf
   End If
   Next fld
   strSQL = strSQL & ")"
   'Xóa table trên database đích nếu có rồi
   'Command2.CommandText = "DROP TABLE " & txtTable.Text
   'Command2.Execute
   'Tạo table trên database đích
   Command2.CommandText = strSQL
   Command2.Execute
   'Tạo recordset chứa data của table nguồn
   Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset
   RecordSet2.Open txtTable.Text, Connection2, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
   'duyệt chuyển mã và copy từng record
   While Not RecordSet1.EOF
   'xây dựng SQL INSERT record hiện hành
   RecordSet2.AddNew
   For i = 0 To RecordSet1.Fields.Count - 1
   'nếu field i là chuỗi thì chuyển mã rồi copy
   If (RecordSet1.Fields(i).Type = 129) Or (RecordSet1.Fields(i).Type = 202) Then
   kq = bktrans.TransStr(2, 25, RecordSet1.Fields(i).Value, fldBuf)
   RecordSet2.Fields(i).Value = fldBuf
   Else
   'nếu không thì chỉ copy dữ liệu
   RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value
   End If
   Next i
   'lưu lại record lên table đích
   RecordSet2.Update
   'di chuyển đến record kế
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   Connection1.Close
   Connection2.Close
   End Sub

   8. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng xem nó hoàn thành nhiệm vụ qui định không.
   Bạn có thể liên hệ với TGVT để copy Project VB 6.0 quản lý tiện ích chuyển mã và sao chép dữ liệu này (có tên là VBTableTransCopy).
  Chuyên mục: Lập trình