• Thứ Năm, 12/06/2008 17:46 (GMT+7)

  Giải thuật Pascal: Nhập vào một chuỗi và tính tổng các ký số thuộc chuỗi

  Câu hỏi :

  Đề nghị hướng dẫn giải thuật Pascal thực hiện tác vụ sau: Nhập vào một chuỗi và tính tổng các ký số thuộc chuỗi.

  Ví dụ: anh145
  kết quả tổng là: 10
     Trả lời :
  Lưu ý là giải thuật giải quyết vấn đề nào đó hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ hiện thực giải thuật đó cho máy tính hiểu và thực hiện dùm con người.

   Thí dụ để tính tổng giá trị của các ký số trong 1 chuỗi nhập nào đó, bạn có thể dùng giải thuật gồm các bước sau:

   1. Chờ người dùng nhập chuỗi vào 1 biến chuỗi.
   2. Thiết lập biến tổng = 0
   3. Lặp kiểm tra từng ký tự (thứ i) của chuỗi từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng. Nếu ký tự kiểm tra là số thì tích lũy giá trị của nó vào biến tổng.
   4. Hiển thị biến tổng.
   Nếu dùng ngôn ngữ C hay C++, ta có thể hiện thực giải thuật trên thành ứng dụng như sau:
   //khai báo các thư viện cần dùng
   #include <stdio.h>
   #include <string.h>
   //điểm nhập của ứng dụng
   int main(int argc, char* argv[]) {
   //khai báo các biến cần dùng
   int i, tong;
   char chuoi[256];
   //1. Chờ người dùng nhập chuỗi vào 1 biến chuỗi.
   printf("Nhập chuỗi : ");
   scanf("%s",&chuoi);
   //2.Thiết lập biến tổng = 0
   tong = 0;
   //3. Lặp kiểm tra từng ký tự (thứ i) của chuỗi
   //từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng.
   //Nếu ký tự kiểm tra là số thì tích lũy giá trị của nó vào biến tổng.
   for (i = 0; i < strlen(chuoi); i++)
   if ('0' <= chuoi[i] && chuoi[i] <= '9')
   tong = tong + (chuoi[i] - 48);
   //4. Hiển thị biến tổng.
   printf("Tổng các ký số là : %d\n",tong);
   return 0;
   }
   Nếu nắm vững cú pháp các lệnh Pascal, bạn có thể hiện thực giải thuật trên bằng đoạn lệnh Pascal tương ứng.
  Chuyên mục: Lập trình