• Thứ Ba, 22/07/2008 10:40 (GMT+7)

  Lấy thông tin text từ trang web?

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn dùng VB 6 để lấy thông tin dạng text từ trang web vào một textbox trên form?
   

  Trả lời :

  Câu hỏi của bạn chưa rõ về 2 thông tin cơ bản sau đây:
   - Bạn muốn truy xuất trang web từ nguồn nào: từ file *.htm trên máy cục bộ của bạn, từ file *.htm trên máy server hay từ nội dung đang được hiển thị của trình duyệt web (browser) trên máy của bạn. Tùy thuộc nguồn dữ liệu cần truy xuất mà đoạn code truy xuất sẽ rất khác nhau.

   - Bạn muốn truy xuất nội dung trang web ở dạng mã nguồn HTML hay ở dạng được Web Browser hiển thị. Nếu truy xuất nội dung đang được hiển thị trong 1 cửa sổ Web Browser thì bạn muốn truy xuất hết mọi text trong mọi phần tử trong trang web hay chỉ muốn lấy text trong một số thành phần chính yếu. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể mà đoạn code truy xuất cũng sẽ khác nhau.

   Ở đây chúng tôi chỉ có thể nêu một số gợi ý rất tổng quát về việc truy xuất nội dung trang web. Nếu nguồn web cần truy xuất nằm trong 1 file *.htm (nằm trên máy cục bộ hay trên máy chủ), bạn có thể truy xuất nó thông qua đối tượng "Web Browser" của môi trường Visual Basic. Thông qua đối tượng Web Browser, bạn có thể truy xuất toàn bộ mã nguồn trang web dạng HTML hay từng nội dung text của từng tag lệnh HTML trong trang web tương ứng. Bộ CD MSDN của Microsoft có chứa nhiều tài liệu giới thiệu về việc lập trình truy xuất nội dung trang web thông qua đối tượng Web Browser.
   

  Chuyên mục: Lập trình