• Thứ Ba, 22/07/2008 10:30 (GMT+7)

  Lập trình video player với VB

  Câu hỏi :
  Tôi viết chương trình video player bằng Visual Basic có chức năng nghe nhạc chế độ mono có thể chuyển kênh left hoặc right để ngắt lời khi chạy đĩa karaoke, giờ còn mỗi chức năng ngắt lời là chưa làm được, xin hướng dẫn.
   

  Trả lời :

  Bạn không nói rõ là đoạn code "video player" của bạn được viết thông qua dịch vụ nào nên chúng tôi chỉ trả lời một cách tổng quát. Về mặt lập trình điều khiển multimedia, bạn có thể dùng nhiều thư viện lập trình ở nhiều mức độ khác nhau để chơi các file multimedia và điều khiển sound card.

   Thí dụ cấp độ dễ dàng nhất để chơi các file multimedia là dùng linh kiện phần mềm dạng ActiveX Control của Microsoft tên là "Windows Media Player", bạn chỉ cần thiết lập giá trị của thuộc tính "filename" hay "URL" của linh kiện (tùy version của WMP) để miêu tả đường dẫn file multimedia là nó sẽ tự động chơi dùm bạn. Về mặt điều khiển 2 loa trái/phải, bạn có thể thiết lập thuộc tính "settings.balance" của WMP về giá trị thích hợp. Thí dụ sau là đoạn code VB để tắt/mở loa trái/phải :
   
   'tắt loa trái
   Private Sub btnLeft_Click()
   'biến WMP1 miêu tả điều khiển WMP
   WMP1.settings.balance = -10000
   'thử chơi 1 file multimedia
   WMP1.URL = "c:\YourData\sound.mpg"
   End Sub
   
   'tắt loa phải
   Private Sub btnRight_Click()
   'biến WMP1 miêu tả điều khiển WMP
   WMP1.settings.balance = 10000
   'thử chơi 1 file multimedia
   WMP1.URL = "c:\YourData\sound.mpg"
   End Sub
   
   Bạn cũng có thể dùng thư viện multimedia ở cấp độ thấp nhất của Windows là thư viện Winmm.lib, thư viện này cung cấp 1 số hàm API có tên dùng tiếp đầu ngữ waveIn và waveOut để truy xuất thiết bị thu và thiết bị phát âm thanh. Thường các CD karaoke dùng kênh trái (Left) để phát lời nhạc và kênh phải (Right) để phát nhạc karaoke, do đó để tắt tiếng, bạn có thể gọi hàm waveOutSetVolume() để thiết lập tham số cho thiết bị phát âm thanh của sound card. Đoạn chương trình VB 6.0 sau đây cho phép bạn tắt kênh trái và chỉnh kênh phải cực đại:
   
   'khai báo các hàm API cần dùng
   Private Declare Function waveOutGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As Long, lpCaps As WAVEOUTCAPS, ByVal uSize As Long) As Long
   Private Declare Function waveOutGetNumDevs Lib "winmm.dll" () As Long
   Private Declare Function waveOutSetVolume Lib "winmm.dll" (ByVal uDeviceID As Long, ByVal dwVolume As Long) As Long
   'khai báo hằng, kiểu cần dùng
   Const WAVECAPS_VOLUME = 4
   Private Type WAVEOUTCAPS
   wMid As Integer
   wPid As Integer
   vDriverVersion As Long
   szPname(32) As Byte
   dwFormats As Long
   wChannels As Integer
   wReserved1 As Integer
   dwSupport As Long
   End Type
   
   'thủ tục tắt loa trái
   Private Sub Command1_Click()
   Dim uRetVal As Integer
   Dim uNumDevs As Integer
   Dim waveCaps As WAVEOUTCAPS
   Dim volLev As Long
   Dim retVal As Long
   'Kiểm tra để đảm bảo ít nhất có 1 thiết bị xuất âm thanh.
   uNumDevs = waveOutGetNumDevs()
   If uNumDevs = 0 Then
   MsgBox "Máy không có thiết bị waveout"
   Exit Sub
   End If
   
   ' Thí dụ này dùng thiết bị số 0 (thường là vậy).
   ' nhưng nếu máy có nhiều thiết bị phát âm thanh, ứng dụng nên duyệt từng thiết bị từ 0 tới uNumDevs-1 để điều khiển nó.
   retVal = waveOutGetDevCaps(0, waveCaps, Len(waveCaps))
   If retVal = 0 Then
   'Kiểm tra xem thiết bị phát âm có hỗ trợ việc hiệu chỉnh âm lượng
   If (waveCaps.dwSupport And WAVECAPS_VOLUME) <> 0 Then
   ' tắt tiếng Left, cực đại Right
   ' word trọng số thấp là âm lượng kênh Left,
   ' word trọng số cao là âm lượng kênh Right
   volLev = &HFFFF0000
   uRetVal = waveOutSetVolume(0, volLev)
   End If
   End If
   End Sub
   

  Chuyên mục: Lập trình