• Thứ Ba, 22/07/2008 10:20 (GMT+7)

  Lập trình ghép dữ liệu 3 bảng trong MS Access 2000

  Câu hỏi :
  Có 3 bảng cùng cấu trúc, cùng tên là HOSO nhưng nằm ở 3 File khác nhau: data1.mdb, data2.mdb, data3.mdb (MSAccess2000), xin hướng dẫn viết code cho 1 nút lệnh trong form để ghép dữ liệu của 3 bảng đó vào 1 bảng chung là HOSOCHUNG nằm ở file datachung.mdb.
   

  Trả lời :

  Nếu bạn biết lập trình bằng ngôn ngữ VBA và biết dùng các đối tượng ADO để truy xuất database thì việc viết code để ghép dữ liệu từ 3 table trong 3 file database khác nhau thành 1 table chung là không khó. Sau đây chúng tôi xin trình bày qui trình điển hình để giải quyết bài toán của bạn:

   1. Giả sử bạn đã có 3 file data1.mdb, data2.mdb, data3.mdb, mỗi file chứa table Hoso có cùng cấu trúc nhưng dữ liệu khác nhau. Chạy Access, tạo 1 file database trống tên là datachung.mdb (chọn menu File.New.Blank database, đặt tên là datachung.mdb).

   2. Đóng project datachung.mdb lại, mở file data1.mdb sẵn có.

   3. Chọn mục Form trong cửa sổ Objects, ấn kép chuột vào mục “Create Form in Design View” để mở cửa sổ thiết kế 1 form ứng dụng mới. Sau đó thiết kế Form có 1 button tên là btnGhep.

   4. Nhấn phải chuột vào button "Ghep du lieu" rồi chọn option "Build Event" để hiển thị cửa sổ "Choose Builder", chọn mục Code Builder và button OK để mở cửa sổ soạn code. Tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột cho button này có tên là btnGhep_Click(). Khi cửa sổ soạn code của Form hiển thị, bạn hãy nhập đoạn lệnh VB 6.0 sau đây vào:
   
   Option Compare Database
   Private Sub btnGhep_Click()
   'khai báo các biến cần dùng
   Dim Connection1 As New ADODB.Connection
   Dim RecordSet1 As New ADODB.RecordSet
   Dim Connection2 As New ADODB.Connection
   Dim Command2 As New ADODB.Command
   Dim RecordSet2 As New ADODB.RecordSet
   Dim strSQL As String
   Dim dbPath As String
   Dim fstart As Integer
   dbPath = "c:\YourDatabase\"
   'Tạo connection tới database data1.mdb
   Connection1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=" & dbPath & "data1.mdb;"
   'Tạo recordset chứa các record của table nguồn
   RecordSet1.Open "Hoso", Connection1, adOpenStatic, adCmdTable
   'Tạo connection tới database chứa kết quả
   Connection2.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=" & dbPath & "data1.mdb;"
   Command2.ActiveConnection = Connection2
   'xóa table Hoso nếu đã có rồi
   strSQL = "drop table Hoso"
   Command2.CommandText = strSQL
   On Error Resume Next
   Command2.Execute
   'xây dựng SQL tạo Table kết quả
   strSQL = "CREATE TABLE Hoso " & "("
   'duyệt tìm từng field của table nguồn
   fstart = 1
   strBuf = "Text"
   For Each fld In RecordSet1.Fields
   'tìm tên và kiểu của field
   Select Case fld.Type
   Case 2
   strBuf = "Integer"
   Case 3
   strBuf = "Integer"
   Case 5
   strBuf = "Currency"
   Case 6
   strBuf = "Double"
   Case 11
   strBuf = "Logical"
   Case 202
   strBuf = "Text"
   Case 135
   strBuf = "Date"
   Case 129
   strBuf = "Text"
   Case 201
   strBuf = "Text"
   Case 131
   strBuf = "Integer"
   Case 133
   strBuf = "Date"
   Case Else
   MsgBox "Type với mã " & fld.Type & " chưa được xử lý!!!"
   End Select
   If fstart Then
   strSQL = strSQL & fld.Name & " " & strBuf
   fstart = 0
   Else
   strSQL = strSQL & ", " & fld.Name & " " & strBuf
   End If
   Next fld
   strSQL = strSQL & ")"
   'Tạo table trên database kết quả
   Command2.CommandText = strSQL
   Command2.Execute
   'Thiết lập recordset chứa các record của table kết quả
   RecordSet2.Open "Hoso", Connection2, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
   'copy dữ liệu từ data1.mdb sang datachung.mdb
   While Not RecordSet1.EOF
   'xây dựng SQL INSERT record hiện hành
   RecordSet2.AddNew
   For i = 0 To RecordSet1.Fields.Count - 1
   'copy nội dung của field
   RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value
   Next i
   RecordSet2.Update
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   Connection1.Close
   'Tạo connection tới database data1.mdb
   Connection1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=" & dbPath & "data2.mdb;"
   'Tạo recordset chứa các record của table nguồn
   RecordSet1.Open "Hoso", Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'copy dữ liệu từ data2.mdb sang datachung.mdb
   While Not RecordSet1.EOF
   'xây dựng SQL INSERT record hiện hành
   RecordSet2.AddNew
   For i = 0 To RecordSet1.Fields.Count - 1
   'copy nội dung của field
   RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value
   Next i
   RecordSet2.Update
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   Connection1.Close
   'Tạo connection tới database data1.mdb
   Connection1.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=" & dbPath & "data3.mdb;"
   'Tạo recordset chua cac data cua table nguon
   RecordSet1.Open "Hoso", Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
   'copy dữ liệu từ data3.mdb sang datachung.mdb
   While Not RecordSet1.EOF
   'xây dựng SQL INSERT record hiện hành
   RecordSet2.AddNew
   For i = 0 To RecordSet1.Fields.Count - 1
   'copy nội dung của field
   RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value
   Next i
   RecordSet2.Update
   RecordSet1.MoveNext
   Wend
   'đóng các đối tượng đã dùng lại
   RecordSet1.Close
   Connection1.Close
   RecordSet2.Close
   Connection2.Close
   End Sub
   
   5. Đóng cửa sổ thiết lập Form lại, đặt tên cho cửa sổ để dễ nhận dạng, rồi nhấn đúp chuột vào form trong cửa sổ chọn Form của Access để chạy thử Form.
   Bạn có thể liên hệ với tòa soạn TGVT để copy file Access data1.mdb chứa code VBA được trình bày ở phần trả lời này.
   

  Chuyên mục: Lập trình