• Thứ Năm, 20/11/2008 14:58 (GMT+7)

  Lập trình cấm chỉnh giờ máy tính?

  Câu hỏi :
  Cách viết chương trình quản lý cho phép hoặc không cho phép người dùng sửa thời gian của máy tính bằng Visual Basic hoặc Visual C++.


  Trả lời :
   Người dùng có thể dùng 1 trong nhiều ứng dụng khác nhau để chỉnh sửa thời gian của máy tính. Do đó, nếu bạn cố gắng cấm không cho người dùng sử dụng tiện ích này thì họ sẽ tìm và cài đặt ứng dụng khác để thực hiện chỉnh sữa thời gian của máy tính.

   Còn về lập trình, để chỉnh sửa thời gian của máy tính, bạn có thể gọi hàm API của Windows như SetLocalTime(), SetSystemTime(),.... Thí dụ sau đây là đoạn code viết bằng VC++ cho phép hiệu chỉnh giờ/phút/giây của máy theo yêu cầu:
   
   BOOL SetNewTime(WORD hour, WORD minutes, WORD seconds) {
   SYSTEMTIME st;
   GetSystemTime(&st); // lấy giờ/phút/giây của máy
   st.wHour = hour; // thay đổi giờ
   st.wMinute = minutes; // và phút
   st.wSecond = seconds; // và giây
   if (!SetLocalTime(&st)) // ghi lại giờ/phút/giây của máy
   return FALSE;
   return TRUE;
   }
   
  Chuyên mục: Lập trình