• Thứ Tư, 18/03/2009 10:29 (GMT+7)

  Thuật toán dùng Visual C++ để vẽ hình vuông, hình chữ nhật, đường thẳng...

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn thuật toán dùng Visual C++ để vẽ hình vuông, hình chữ nhật, đường thẳng... 
   

  Trả lời :

  Thuật toán để giải bài toán nào đó (thí dụ như để vẽ hình vuông, hình chữ nhật, đường thẳng,...) hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ lập trình. Người ta có thể miêu tả thuật toán bằng ngôn ngữ tiếng Việt để người Việt hiểu, người ta cũng có thể miêu tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình nào đó để máy tính hiểu và thực hiện dùm con người. Hơn nữa, các ngôn ngữ lập trình cũng không cung cấp các lệnh thực hiện vẽ trực tiếp các phần tử đồ họa, ta chỉ dùng lệnh gọi hàm vào thư viện nào đó để nhờ nó vẽ đồ họa dùm.

   Tóm lại, chỉ có các hàm thư viện trong 1 thư viện lập trình nào đó mới cung cấp trực tiếp các lệnh vẽ đồ họa, thuật toán được dùng trong hàm vẽ đồ họa phụ thuộc vào người hiện thực thư viện đó. Là người lập trình ứng dụng, bạn không cần quan tâm chi tiết thuật toán được dùng. Bạn chỉ cần biết thông tin về giao tiếp sử dụng các hàm vẽ đồ họa như : tên hàm, các tham số và đặc tả chức năng của hàm đó.
   

  Chuyên mục: Lập trình