• Thứ Tư, 18/03/2009 10:28 (GMT+7)

  Phương pháp giải bài toán theo top-down và bottom-up

  Câu hỏi :
  Phương pháp giải bài toán theo top-down và bottom-up
   

  Trả lời :

  Phương pháp phân tích top-down là phương pháp thường dùng để xây dựng chương trình giải quyết bài toán lớn, phức tạp. Ý tưởng của phương pháp này là phân rã bài toán phức tạp thành nhiều thành phần nhỏ hơn, mỗi thành phần nhỏ hơn sẽ được phân rã tiếp thành nhiều thành phần nhỏ hơn nữa... Quá trình phân rã sẽ dừng lại khi hoặc thành phần tìm được đã được giải quyết rồi hay đủ đơn giản để hiện thực. Thí dụ ta có thể phân rã công việc học kỹ sư của 1 trường kỹ thuật thành n công việc nhỏ hơn, mỗi công việc nhỏ là học 1 học kỳ. Công việc học 1 học kỳ được phân rã thành n công việc nhỏ là học từng môn học, công việc học môn học được phân rã thành m công việc nhỏ hơn là học từng chương...

  Phương pháp xây dựng chương trình bottom-up là phương pháp thường dùng để xây dựng phần mềm lớn, phức tạp. Ý tưởng của phương pháp này là xuất phát từ nhiều thành phần nhỏ đã có sẵn, ta khéo kết hợp chúng lại để tạo ra thành phần chức năng lớn hơn, ta tiếp tục kết hợp các thành phần xây dựng được để tạo ra thành phần lớn hơn nữa... cho đến khi xây dựng được chương trình giải quyết được bài toán mong muốn.

  Tóm lại phương pháp phân tích top-down và hiện thực bottom-up là 2 phương pháp thường dùng để phân tích và xây dựng chương trình. Phương pháp phân tích top-down hay bottom-up là ý tưởng tổng quát, nó không liên quan đến bài toán cần xử lý. Ta có thể dùng kết hợp chúng để xây dựng chương trình bất kỳ. Ứng với mỗi bài toán cụ thể, ta có thể phân tích nó theo phương pháp top-down hay bottom-up hay kết hợp cả 2 phương pháp.

  Chuyên mục: Lập trình